Odstąpienie od umowy z Otovo

solar panels on roof
………………………………………., dnia ………………………………

Dane Klienta
Imię i nazwisko:……………………………….
Adres: …………………………………………….

Do
Otovo sp. z o.o.
Ul . Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa


OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Ja  ……………………………………………………. niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy zawartej z Otovo sp. z o.o. w dniu ………………………………………….., której przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości pod adresem ………………………………………………………………………………
Powód odstąpienia od umowy
...................................................................................................................................................


………………………………………..
/data i podpis Klienta/