Warunki

Ogólne warunki umowy

[wazne od 6 kwietnia 2022 r.]

ZAKRES I STRONY

Niniejsze ogólne warunki umowy (dalej: Warunki) mają zastosowanie do umowy (dalej: Umowa) zawartej pomiędzy Otovo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł, której akta rejestrowe o numerze KRS 0000820167 prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272915472, www.otovo.pl (dalej: Otovo)
a klientem będącym osobą fizyczną (dalej: Klient), dotyczącej usług świadczonych przez Otovo w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu dopasowanej do potrzeb Klienta instalacji fotowoltaicznej (dalej: Instalacja Fotowoltaiczna lub Instalacja), magazynu energii (dalej: Magazyn Energii) oraz innych związanych z nimi elementów.

Używany w niniejszych Warunkach termin „Strony” odnosi się łącznie do Klienta i Otovo.

Używany w niniejszych Warunkach termin „Produkty” odnosi się łącznie do Instalacji Fotowoltaicznej, Magazynu Energii oraz innych urządzeń energetycznych. Postanowienia Warunków, które odnoszą się wyłącznie do Instalacji Fotowoltaicznej, Magazynu Energii albo innych urządzeń energetycznych, mają dla Klienta znaczenie w takim zakresie, w jakim dotyczą one Produktu zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy.

PRYWATNOŚĆ

Otovo przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami i wytycznymi odpowiednich organów regulacyjnych. Szczegółowy opis, w jaki sposób Otovo przetwarza dane osobowe, zawarty jest w polityce prywatności dostępnej pod adresem: http://www.otovo.pl/privacy.

PRZED MONTAŻEM

1. Od czego zależy cena:

1. Cena oferowana przez Otovo zawiera cenę Produktów bez wad wraz z dostawą i montażem (dalej: Cena) pod warunkiem, że ogólne założenia cenowe określone w Warunkach nie ulegną zmianie, a wszelkie informacje przedstawione przez Klienta, w tym informacje o nieruchomości, na której Produkt ma zostać zamontowany (dalej: Nieruchomość) są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd.

2. Jeżeli założenia cenowe okażą się nieprawdziwe, niedokładne, wprowadzające w błąd lub gdy wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy (w szczególności tych wykonywanych na życzenie Klienta), Cena Produktu i/lub jego konfiguracja techniczna mogą zostać odpowiednio zmienione. Klient może wyrazić zgodę na nową Cenę Produktu i/lub nową konfigurację techniczną; w takim przypadku Otovo lub Partnerzy Otovo będą kontynuowali montaż zgodnie z nową Ceną Produktu i/lub nową konfiguracją techniczną.

3. Jeżeli Klient nie wyraził zgody na nową Cenę Produktu i/lub nową konfigurację techniczną, wówczas Otovo lub Partnerzy Otovo nie będą kontynuowali montażu zgodnie z nową Ceną Produktu i/lub nową konfiguracją techniczną. W takim przypadku Klientowi i Otovo przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Ceny i/ lub konfiguracji technicznej. Prawo to wykonuje się na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.

4. Na wszelkie dodatkowe koszty Otovo jest zobowiązana uzyskać wyraźną zgodę Klienta.

2. Co obejmuje Cena:

1. Cena zawiera usługę złożenia wniosku do operatora sieci energetycznej w imieniu Klienta. Operator wymienia licznik na dwukierunkowy przeciętnie w terminie 30 dni od zgłoszenia zamiaru wymiany licznika. Cena nie obejmuje dodatkowych zmian, które Klient może chcieć wprowadzić po swojej stronie, w tym w szczególności zmiany mocy przyłączeniowej, zmiany taryfy lub innych decyzji, niezwiązanych z wymianą licznika.

2. Wizyty na terenie Nieruchomości przed ustaloną datą montażu Instalacji nie są przeprowadzane, chyba że zostaną uznane za konieczne przez Otovo lub Partnerów Otovo.

3. Cena nie zawiera w sobie kosztów wizyty przeprowadzanej przez Otovo lub Partnerów Otovo w celu montażu Produktu na Nieruchomości, jeżeli już po przyjeździe ten montaż okaże się niemożliwy z winy Klienta. Niniejsze postanowienie dotyczy w szczególności sytuacji, gdy po przyjeździe na teren Nieruchomości, w uzgodnionym przez Strony dniu montażu, okaże się, że:

 • Nieruchomość nie jest gotowa do przeprowadzenia montażu;
 • Nieruchomość nie została udostępniona do przeprowadzenia montażu
 • Klient nie przebywa na terenie Nieruchomości i nie wyznaczył innej osoby, przy której może nastąpić montaż Produktu.

W takim przypadku Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Otovo kwoty 600 PLN brutto tytułem zryczałtowanych kosztów przyjazdu na teren Nieruchomości.

4. Otovo lub Partner Otovo samodzielnie planują montaż Produktu, w tym umiejscowienie Produktu, sposób prowadzenia okablowania, sposób ułożenia paneli fotowoltaicznych lub innych elementów Produktu. Plan montażu Produktu dokonywany jest z uwzględnieniem, między innymi, praktyki rynkowej, możliwości technicznych montażu, względów bezpieczeństwa i względów ekonomicznych.Jeżeli Klient zażąda od Otovo lub Partnerów Otovo wprowadzenia do planu montażu Produktów zmian, które nie są uzasadnione względami technicznymi, względami bezpieczeństwa ani innymi obiektywnie stwierdzalnymi okolicznościami, a wynikają wyłącznie z woli Klienta i zostały zgłoszone już po przygotowaniu przez Otovo lub Partnerów Otovo planu montażu, wówczas Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Otovo 500 PLN brutto tytułem zryczałtowanych kosztów wprowadzenia zmian do planu montażu oraz pokrycia dodatkowych kosztów wynikających z takich zmian (w szczególności kosztów zmienionej konstrukcji lub wydłużonego okablowania).

5. Kampanie i rabaty nie łączą się ani nie mogą być stosowane retrospektywnie po zawarciu Umowy.

6. Otovo może udzielić Klientowi wsparcia w pozyskaniu finansowania zewnętrznego.

3. Ogólne założenia cenowe

1. Klient przyjmuje do wiadomości, że prawidłowy montaż i uruchomienie Produktu może być możliwe tylko przy spełnieniu konkretnych warunków technicznych przez Nieruchomość Klienta.

2. W celu przygotowania oferty Otovo ustala w bezpośrednim kontakcie z Klientem warunki techniczne Nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzony montaż Produktu oraz inne okoliczności, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy.

3. Zawierając Umowę, Klient oświadcza, że wszelkie informacje udzielone przez Klienta Otovo lub Partnerowi w celu przygotowania oferty są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd. Klient zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w przekazywaniu danych technicznych dotyczących Nieruchomości, na której ma zostać przeprowadzony montaż Produktu.

Ogólne założenia cenowe przy zakupie Produktu:

4. Nieruchomość, na której ma nastąpić montaż Produktu jest gotowa i zostanie udostępniona do montażu w ustalonym z Klientem terminie.

5. Ukrycie okablowania (np. w ścianie) lub innych komponentów nie jest uwzględnione w Cenie.

6. Istniejące na terenie Nieruchomości przewody elektryczne są używane tylko wtedy, gdy okażą się przydatne i odpowiednie dla montażu Produktu. Użycie takich przewodów przez Otovo nie ma wpływu na Cenę, w tym nie stanowi podstawy do jej obniżenia.

7. Publiczna sieć energetyczna oraz instalacja elektryczna istniejąca na Nieruchomości są zgodne z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi, a ich moc i jakość są wystarczające do przeprowadzenia montażu lub uruchomienia Produktu bez dodatkowych napraw lub zmian.

8. Montaż jest przeprowadzany w tym samym budynku, w którym znajduje się główna skrzynka rozdzielcza. W przypadku, gdy montaż jest przeprowadzany w innym budynku, mogą wystąpić dodatkowe koszty związane z koniecznością wykonania dodatkowego okablowania i/lub podobwodów. Dokładna wysokość tych kosztów zależy od konkretnego przypadku i może zostać podana podczas montażu.


Ogólne założenia cenowe przy zakupie Instalacji Fotowoltaicznej

9. Otovo informuje, że okablowanie Instalacji od dachu do falownika lub skrzynki rozdzielczej będzie przebiegać optymalną, najbardziej praktyczną i możliwie najkrótszą trasą. Koszt okablowania inną trasą, wykonanego na życzenie Klienta, nie mieści się w Cenie i podlega odrębnej wycenie, jeżeli konieczność okablowania inną trasą zostały zgłoszone przez Klienta już po rozpoczęciu montażu przez Otovo lub Partnerów Otovo.

10. Falownik zostanie zamontowany i podłączony do instalacji elektrycznej w tym samym budynku, w którym zamontowano Instalację Fotowoltaiczną, w tym samym lub przyległym pomieszczeniu, w którym znajduje się skrzynka rozdzielcza. W przypadku montażu Instalacji na gruncie, za przygotowanie miejsca montażu Instalacji (np. wykonanie przekopu oraz zakup kabla) odpowiedzialny jest Klient, chyba że Klient i Otovo zgodnie, w formie pisemnej, postanowią inaczej za dodatkowym wynagrodzeniem. W przypadku montażu Instalacji na gruncie, falownik montowany jest pod panelami, o ile Strony nie postanowią inaczej.

11. Elementy opcjonalne Instalacji Fotowoltaicznej, takie jak optymalizatory i inteligentne liczniki, nie są uwzględnione w Cenie, chyba że Umowa stanowi inaczej.

12. Pokrycie dachowe jest kompletne, stabilnie przymocowane, wolne od nieszczelności, a Nieruchomość posiada solidną konstrukcję dachu, odpowiednią do montażu i zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych. Jeżeli Nieruchomość będzie w takim stanie, że montaż Instalacji Fotowoltaicznej nie będzie mógł zostać wykonany bezpiecznie lub bez napraw lub prac konstrukcyjnych, ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, Otovo ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty stwierdzenia złego stanu technicznego pokrycia lub konstrukcji dachu.

13. Specjalne pokrycia dachowe, takie jak pokrycia dachowe zawierające azbest, pokrycie wykonane z dachówek łupkowych czy pokrycie trawiaste, wykluczają montaż Instalacji Fotowoltaicznej. Otovo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia występowania specjalnego pokrycia dachowego.

14. Przed zawarciem Umowy Klient ma obowiązek poinformować Otovo o tym, że pokrycie dachowe Nieruchomości jest wykonane z niestandardowych, kosztownych lub niedostępnych powszechnie materiałów (w tym importowanych) w celu dokonania oceny ewentualnych warunków montażu i Umowy.

Ogólne założenia cenowe przy zakupie Magazynu Energii

15. Magazyn Energii jest zainstalowany i podłączony w tym samym lub sąsiednim pomieszczeniu co główna skrzynka rozdzielcza.

16. Jeżeli Magazyn Energii ma zostać podłączony do istniejącej lub nowo zamontowanej Instalacji Fotowoltaicznej, wówczas Magazyn Energii jest zainstalowany w tym samym pomieszczeniu co falownik i nie są wymagane żadne dodatkowe modyfikacje Instalacji Fotowoltaicznej oraz żadne dodatkowe osprzętowanie.

17. Pomieszczenie, w którym ma zostać przeprowadzony montaż Magazynu Energii, nadaje się do tego celu i jest zgodne z wszelkimi wymogami dotyczącymi wentylacji, ochrony przeciwpożarowej i innymi podobnymi wymogami.

4. Pozwolenia i zatwierdzenia

1. Klient oświadcza, że nie istnieją przeszkody prawne lub faktyczne, które uniemożliwiają zawarcie Umowy dotyczącej montażu Produktu.

5. Wybór Partnera

1. Klient akceptuje fakt, że w zakresie projektowania, montażu i dostawy Produktów Otovo korzysta z usług partnerów instalacyjnych (dalej: Partner lub Partnerzy).

2. Otovo wybiera Partnerów z najwyższą starannością, indywidualnie dla każdego projektu montażu, biorąc pod uwagę koszty, czas dostawy i inne czynniki.

3. W zakresie wykonania montażu Produktu (łącznie ze sporządzeniem Protokołu), postanowienia niniejszych Warunków mają odpowiednie zastosowanie do Partnerów Otovo.

6. Sposób zawarcia umowy

1. Umowa zostaje zawarta na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron,
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. W celu zawarcia Umowy Otovo wysyła Klientowi link do spersonalizowanej oferty na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

3. Jeżeli Klient akceptuje treść oferty oraz niniejsze Warunki w całości, powinien kliknąć pole „Podpisz jako właściciel”. Powyższa czynność spowoduje wygenerowanie strony www, na której Klient powinien wybrać opcję „Podpisz Umowę z obowiązkiem zapłaty”, a następnie pobrać treść Umowy.

4. Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Klient otrzyma maila z platformy DocuSign, gdzie znajduje się Umowa, którą Klient powinien zaakceptować, podpisać i pobrać.

5.Klient akceptuje fakt, że zawarcie Umowy w powyższy sposób generuje obowiązek zapłaty na rzecz Otovo.

6. Umowę uznaje się za zawartą w chwili podpisania Umowy przez Klienta na platformie DocuSign.

7. Termin i czas trwania montażu

1. Otovo dochowa najwyższej staranności, by dokonywać montażu Produktu w terminie 45 dni od Daty Umowy. Z uwagi na możliwe opóźnienia spowodowane warunkami atmosferycznymi, problemami z łańcuchem dostaw komponentów fotowoltaicznych lub innymi okolicznościami niezależnymi od Otovo, termin montażu może zostać wydłużony średnio o dodatkowe 30 dni; termin montażu nigdy nie będzie jednak przypadał później niż 90 dni, licząc od Daty Umowy. Otovo poinformuje Klienta o zmianie terminu montażu.

2. Z zastrzeżeniem punktu 7.6. termin montażu może także zostać wydłużony z uwagi na wystąpienie takiej potrzeby po stronie Klienta i na jego wyraźne życzenie, przesłane w formie elektronicznej na następujący adres e-mail: serwis@otovo.pl .

3. Montaż Instalacji Fotowoltaicznej zwykle wymaga 1-3 dni roboczych pracy, w zależności od pory roku, warunków pogodowych, rozmiaru Instalacji i innych warunków lokalnych. Czas trwania montażu samego Magazynu Energii wynosi zazwyczaj 1-2 dni roboczych. Niektóre instalacje mogą wymagać więcej czasu, o czym Klient zostanie poinformowany.

4. Części Instalacji Fotowoltaicznej mogą zostać dostarczone do Klienta, przed rozpoczęciem montażu. Z chwilą ich dostawy, Klient przejmuje odpowiedzialność za ich utratę lub zniszczenie.

5. Montaż Produktów może być przeprowadzony w kilku etapach.

6. Klient nie jest uprawniony do samodzielnej zmiany terminu montażu Produktu, bez uprzedniej zgody Otovo.

W TRAKCIE MONTAŻU

8. Dostęp do nieruchomości Klienta i zasady współpracy

1. Klient zapewni, by Otovo i Partnerzy uzyskali swobodny dostęp do Nieruchomości Klienta w celu przeprowadzenia montażu Produktu.

2. Klient zapewni, aby Otovo i Partnerzy uzyskali swobodny dostęp do sprawnych instalacji m.in. wodociągowej, elektrycznej i sanitarnej przez cały czas przeprowadzenia montażu.

3. Klient usunie wszelkie usuwalne przeszkody i zapewni odśnieżenie posesji w celu uzyskania dostępu do Nieruchomości i przeprowadzenia montażu. W przypadku montażu Magazynu Energii Klient zobowiązany jest usunąć wszelkie przeszkody ograniczające dostęp do pomieszczenia, w którym ma zostać przeprowadzony montaż Magazynu Energii.

4. Klient i Otovo zobowiązują się do aktywnego współdziałania w celu realizacji Umowy,
a w szczególności do niezwłocznego informowania się o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy.

9. Wyłączność Otovo na prace montażowe

1. Żadna część montażu Produktu nie może być wykonywana przez Klienta ani wykonawców, działających na zlecenie Klienta, bez uprzedniej pisemnej zgody Otovo lub jej Partnerów.

2. Otovo nie oferuje Klientowi wynagrodzenia ani rabatów z tytułu robót, które Klient wykona samodzielnie lub które zostaną przez niego zlecone.

3. Klient nie jest uprawniony do podejmowania jakichkolwiek działań ingerujących w pracę Magazynu Energii, w tym wyłączania funkcji konserwacji prewencyjnej wykonywanej automatycznie na Magazynie Energii.

10. Zmiany i konfiguracja

1. Otovo zachowuje należytą staranność w celu zidentyfikowania wszelkich potrzeb
w zakresie zmian przed rozpoczęciem montażu Produktu. Projekt montażu Produktu bazuje na informacjach przekazanych przez Klienta, takich jak: adres Nieruchomości, udostępnione zdjęcia i informacje dotyczące pokrycia dachowego oraz informacje dotyczące instalacji elektrycznej.

2. Przed przeprowadzeniem montażu paneli fotowoltaicznych, falownika i/lub Magazynu Energii Otovo lub Partner Otovo dokonują oceny użyteczności umiejscowienia Produktu. Otovo lub Partner Otovo mogą zaproponować Klientowi zmianę umiejscowienia Produktu, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia montażu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa lub innymi ograniczeniami lub gdy Klient przekazał Otovo nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące Nieruchomości.

3. Otovo lub Partner Otovo mogą zaproponować Klientowi zmianę w projekcie montażu Produktu. Zmiany te mają na celu osiągnięcie przez Produkt lepszej wydajności, jak również przeprowadzenie montażu zgodnie z wymogami lub innymi ograniczeniami.

4. Zmiany w zakresie materiałów i komponentów wykorzystywanych w ramach montażu Produktu mogą wystąpić, jeżeli taka potrzeba zostanie wywołana komplikacjami związanymi z łańcuchem dostaw, brakiem dostępności lub brakiem zgodności (użyteczności) pierwotnie zaproponowanych komponentów.

5. Otovo lub Partner Otovo poinformuje Klienta o sugerowanych zmianach, o których mowa w niniejszym akapicie. Klient może wyrazić zgodę na nową konfigurację techniczną i nową Cenę (jeżeli dotyczy) lub odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Ceny i/lub konfiguracji technicznej, na zasadach określonych w niniejszych Warunkach. W sytuacji, w której przeprowadzenie zmiany jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa montażu lub wymuszone jest innymi ograniczeniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje także Otovo.

PO MONTAŻU

11. Dostawa i uruchomienie

1. Przez „Dostawę” należy rozumieć:

 • w przypadku Instalacji Fotowoltaicznej – prawidłowy montaż instalacji i związanych z nią urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich zamontowanych elementów;
 • w przypadku Magazynu Energii – prawidłowy montaż Magazynu Energii i związanych z nią urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich zamontowanych elementów zakończone podpisaniem przez Klienta i Otovo lub Partnera Otovo Protokołu Dostawy (dalej: Protokół) bez uwag lub sporządzeniem Protokołu zgodnie z ust.3 poniżej.

2. Otovo informuje, że w przypadku zakupu przez Klienta Instalacji Fotowoltaicznej oraz Magazynu Energii, ich Dostawa może nie nastąpić w tym samym czasie.

3. Klient ma obowiązek odbioru zamontowanego Produktu. Klient poinformuje Otovo bez zbędnej zwłoki, o odmowie odbioru Produktu przez Klienta. Klient jest zobowiązany do poinformowania Otovo o przyczynach odmowy wraz z uzasadnieniem, w treści Protokołu.

4. W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania Protokołu lub nieprzystąpienia do podpisania Protokołu przez Klienta, Otovo jest uprawnione do sporządzenia Protokołu jednostronnie, czyniąc w treści Protokołu stosowną wzmiankę.

5. Przez „Uruchomienie” należy rozumieć:

 • w przypadku Instalacji Fotowoltaicznej – rozpoczęcie produkcji energii w typowych warunkach, co może nastąpić po uzyskaniu przez Klienta ewentualnej zgody od operatora lokalnej sieci energetycznej;
 • w przypadku Magazynu Energii – rozpoczęcie ładowania i rozładowywania Magazynu Energii w typowych warunkach, co może nastąpić po uzyskaniu przez Klienta ewentualnej zgody od operatora lokalnej sieci energetycznej.

6. Otovo informuje, że w przypadku zakupu przez Klienta Instalacji Fotowoltaicznej oraz Magazynu Energii, ich Uruchomienie może nie nastąpić w tym samym czasie.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, że niektórzy operatorzy sieci wymagają wymiany licznika energii elektrycznej Klienta przed uruchomieniem Instalacji Fotowoltaicznej.
W takim przypadku Klient nie może włączać Instalacji do momentu wymiany licznika na dwukierunkowy przez operatora sieci energetycznej. Otovo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w rozpoczęciu produkcji energii z Instalacji Fotowoltaicznej spowodowane wymianą licznika energii elektrycznej przez operatora sieci.

8. Otovo lub Partner udzielą pomocy przy Uruchomieniu Produktów po Dostawie.

9. Otovo dostarczy Klientowi dokumentację Produktów. Dokumentacja będzie dostarczona w formie elektronicznej i będzie zawierać instrukcję obsługi falownika, kartę katalogową Produktu, Protokół oraz dokumentację przeciwpożarową (jeżeli jest wymagana dla danej mocy Instalacji).

10. Klient jest zobowiązany zapewnić zasilanie instalacji elektrycznej na terenie Nieruchomości w momencie Dostawy.

12. Faktury i płatność

1. Płatność Ceny następuje w ratach wskazanych w Umowie, na wskazany przez Otovo numer rachunku bankowego.

2. Z uwagi na wartość i indywidualny charakter Produktów, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty pierwszej i drugiej raty przed rozpoczęciem montażu, w terminie wskazanym w Umowie.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty trzeciej raty w terminie 3 dni od dnia Dostawy Produktu. Otovo zastrzega sobie możliwość wysłania wniosku przyłączeniowego do dostawcy energii dopiero po zaksięgowaniu ostatniej raty związanej z wykonaniem Umowy.

4. Klient nie jest uprawniony do uzależnienia zapłaty Ceny (w całości lub w części) od wykonania przez Otovo prac o charakterze estetycznym lub prac o innym charakterze, jeżeli ich wykonanie nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie Produktu zamontowanego przez Otovo.

5. Własność Produktu przechodzi na Klienta z momentem zapłaty całej Ceny (w przypadku Instalacji Fotowoltaicznej następuje to w momencie zapłaty trzeciej raty), przy czym za chwilę dokonania zapłaty uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Otovo.

6. O ile Umowa lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, Otovo prześle Klientowi ostateczną fakturę po Dostawie Produktu na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę.

7. W przypadku nieterminowej płatności, Klient zapłaci odsetki za opóźnienie zgodnie
z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opóźnień w płatności.

13. Dane i monitorowanie

1. Podłączenie Produktów do Internetu wymaga, aby Klient miał dostęp do sieci Wi-Fi
w miejscu zainstalowania falownika lub Magazynu Energii oraz aby udostępnił nazwę sieci Wi-Fi i hasła instalatorowi podczas montażu.

2. W przypadku, gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna lub jakość sygnału nie jest wystarczająca, Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie i doprowadzenie połączenia internetowego do Produktu. Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie rodzaje falowników i Magazynów Energii pozwalają na połączenie się z nimi w sposób inny niż przez sieć Wi-Fi.

3. W przypadku, gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna podczas montażu lub jakość sygnału nie jest wystarczająca, Otovo może pomóc Klientowi w podłączeniu Instalacji do Internetu drogą komunikacji zdalnej. Wizyta Otovo u Klienta w celu podłączenia Instalacji do Internetu po zakończeniu montażu będzie odpłatna; koszt takiej wizyty wynosi 500 PLN brutto.

4. Otovo udzieli Klientowi pomocy przy zarejestrowaniu Produktu na stosownym portalu internetowym producenta, jeżeli Klient zgłosi taką potrzebę. Gromadzenie, przechowywanie i korzystanie z danych na portalu producenta podlega warunkom określonym przez danego producenta i jest przedmiotem uzgodnień wyłącznie między producentem a Klientem. Klient jest zobowiązany wyraźnie zgłosić brak chęci zarejestrowania Produktu na portalu internetowym producenta. Klient akceptuje fakt, że brak rejestracji Produktu na portalu internetowym producenta może mieć wpływ na możliwość skorzystania z gwarancji udzielanej przez producentów.

5. Klient akceptuje fakt, że Otovo może gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane
z Produktów, niebędące danymi osobowymi (dane produkcyjne i dotyczące ładowania), w celu monitorowania poprawności funkcjonowania Produktów.

6. Klient akceptuje fakt, że w celu monitorowania i serwisowania Produktów oraz Magazynu Energii Otovo ma prawo do dostępu i przetwarzania danych dostępnych na portalu internetowych danego producenta.

7. Klient może w celu informacyjnym korzystać z aplikacji Otovo lub strony Moje Otovo, jeśli są one dostępne, aby zapoznać się z danymi produkcyjnymi z Instalacji Fotowoltaicznej. Dostępność danych w aplikacji Otovo lub na stronie Moje Otovo wymaga działającego połączenia internetowego oraz skonfigurowania Instalacji Fotowoltaicznej na portalu producenta falownika zgodnie z podanymi specyfikacjami. Otovo nie gwarantuje działającej w sposób ciągły integracji danych z portalem falownika. Klient akceptuje fakt, że integracja danych, aplikacja Otovo i strona Moje Otovo może ulec zmianie lub wyłączeniu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

8. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że portal internetowy monitorujący istniejącą wcześniej na terenie Nieruchomości instalację fotowoltaiczną jest dostępny, osiągalny i kompatybilny z Magazynem Energii.

9. Instalacja Fotowoltaiczna sprzedawana z optymalizatorami nie obejmuje monitorowania wydajności na poziomie panelu w aplikacji Moje Otovo.

14. Warunki instalacji

1. Wielkość falownika zostanie odpowiednio dobrana na podstawie ogólnie przyjętych standardów rynkowych względem wielkości współczynnika sumarycznej mocy modułów DC do mocy wyjściowej inwertera AC. Mając na względzie, że większość falowników jest bardziej wydajna przy ich wysokim obciążeniu, w wielu przypadkach falownik zostanie zwymiarowany z mocą nieco mniejszą niż nominalna moc prądu stałego wszystkich połączonych paneli fotowoltaicznych. Ma to na celu zoptymalizowanie rocznej produkcji energii i może skutkować zmniejszeniem szczytowej mocy wyjściowej z Instalacji Fotowoltaicznej w dni szczególnie słoneczne.

2. W odniesieniu do Magazynów Energii, wielkość i moc Magazynu Energii podana w niniejszych Warunkach odnosi się do pojemności Magazynu Energii, wskazanej w Umowie.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że Produkty mogą emitować dźwięk wynikający z pracy wentylatorów chłodzących lub elementów przełączających w falownikach fotowoltaicznych a w przypadku zainstalowania Magazynu Energii – w obwodach elektrycznych i elektronicznych.

15. Marketing i media społecznościowe

Otovo może wykorzystać zdjęcia, które nie będą pozwalały na identyfikację Klienta lub jego Nieruchomości do celów marketingowych bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta (np. zdjęcia dachu).

16. Ubezpieczenie Produktu

Otovo rekomenduje wykupienie przez Klienta ubezpieczenia obejmującego szkody mogące zostać wyrządzone w Produkcie, a wywołane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich jak również siłami przyrody lub innymi czynnikami, za które Otovo nie odpowiada, a na które Klient nie ma wpływu. Wykupienie ubezpieczenia nie jest wymogiem umownym przez Otovo i stanowi wyłącznie rekomendację opartą na praktyce zawodowej Otovo.


GWARANCJE

17. Gwarancja na montaż

1. Bez uszczerbku dla gwarancji udzielanych przez producenta paneli fotowoltaicznych, falownika lub optymalizatorów, Otovo udziela 10-letniej gwarancji na usługę montażu Produktów.

2. Klient jest odpowiedzialny za zawiadomienie Otovo na wskazane w niniejszych Warunkach adresy (korespondencyjny lub e-mail) o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Produktów, związanych z montażem oraz za dołożenie wszelkich starań, aby zminimalizować skutki uszkodzeń. Zawiadomienie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia się wady i powinno zawierać szczegółowy opis usterki wraz z datą jej ujawnienia.

3. Okres gwarancji na montaż rozpoczyna się w momencie Dostawy Produktu.

4. Gwarancja na montaż udzielona przez Otovo obejmuje bezpośrednie i niezbędne koszty związane z usunięciem wady w montażu Produktu.

5. Wszelkie prace ingerujące w zamontowane Produkty i ich pracę, podjęte przez Klienta lub na zlecenie Klienta, z pominięciem Otovo, skutkują utratą gwarancji.

18. Gwarancja na Produkt

1. Bez uszczerbku dla gwarancji udzielanych przez producenta paneli fotowoltaicznych, falownika lub optymalizatorów, Otovo udziela 10-letniej gwarancji na Produkty.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wymagane naprawy i wymiany części dokonywane przez Otovo i w żadnych okolicznościach nie przyznaje uprawnień do jakiejkolwiek rekompensaty finansowej. Gwarancja obejmuje wyłącznie naprawę lub wymianę wadliwych lub niedziałających komponentów i nie obejmuje uszkodzeń natury kosmetycznej spowodowanych przez wymianę komponentów.

3. Ograniczenia sprawności Produktów, w tym obniżenia mocy paneli fotowoltaicznych lub zmian estetycznych wynikających z normalnego użytkowania, zużycia i degradacji Produktów, nie uznaje się za uszkodzenia, defekty czy nieprawidłowe funkcjonowanie
w ramach niniejszej gwarancji.

4. Klient jest odpowiedzialny za zawiadomienie Otovo na wskazane w niniejszych Warunkach adresy (korespondencyjny lub e-mail) o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Produktów oraz za dołożenie wszelkich starań, aby zminimalizować skutki uszkodzeń. Zawiadomienie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia się wady i powinno zawierać szczegółowy opis usterki wraz z datą jej ujawnienia.

5. Okres gwarancji na Produkt rozpoczyna się w momencie Dostawy tego produktu.

6. W okresie gwarancji na Produkt, Otovo gwarantuje, że Produkty będą funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem i będą wolne od wszelkich wad produkcyjnych.

7. W okresie gwarancyjnym Produkty wadliwe lub nieprawidłowo działające zostaną wymienione lub naprawione, według wyłącznego uznania Otovo.

8. Gwarancja na Produkt udzielona przez Otovo obejmuje bezpośrednie i niezbędne koszty związane z naprawą lub wymianą Produktu wadliwego.

9. Wszelkie gwarancje na Produkt udzielone bezpośrednio przez producenta są przedmiotem uzgodnień między Klientem a tym producentem. Klient akceptuje fakt, że dla ważności gwarancji producent może wymagać dodatkowych czynności np. rejestracji elementów instalacji na portalu internetowym danego producenta.

10. Wszelkie prace ingerujące w zamontowane Produkty i ich pracę, podjęte przez Klienta lub na zlecenie Klienta, z pominięciem Otovo, skutkują utratą gwarancji.

11. Skorzystanie przez Klienta bezpośrednio z gwarancji udzielonej przez danego producenta Produktu w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez Otovo, z pominięciem Otovo, powoduje utratę wszystkich gwarancji udzielonych przez Otovo.

19. Gwarancje wydajności

1. Otovo udziela gwarancji wydajności wyłącznie w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym akapicie.

2. Zakres i zasady gwarancji wydajności udzielonej bezpośrednio przez producenta zawarte zostały w dostarczonych przez producenta kartach katalogowych Produktów i opisach dotyczących produkcji i uzysków. Należy pamiętać, że takie gwarancje na produkcję mogą wymagać od Klienta rejestracji Produktów zgodnie z procedurami producenta.

3. Klient jest odpowiedzialny za zawiadomienie Otovo na wskazane w niniejszych Warunkach adresy (korespondencyjny lub e-mail) o wszelkich nieprawidłowościach w wydajności Produktów oraz za dołożenie wszelkich starań, aby zminimalizować ewentualne skutki spadku wydajności. Zawiadomienie powinno nastąpić w ciągu 7 dni od dnia ujawnienia się spadku wydajności i powinno zawierać szczegółowy opis wraz z datą ujawnienia się spadku wydajności.

Gwarancja wydajności przy zakupie Instalacji Fotowoltaicznej

4. Otovo gwarantuje, że Instalacja Fotowoltaiczna posiada szacunkową nominalną moc wyjściową systemu prądu stałego wskazaną w Umowie, jednak w żadnym stopniu nie udziela gwarancji na produkcję energii na określonym poziomie, chyba że Umowa stanowi inaczej.

5. Szacunkowa produkcja energii podana przez Otovo opiera się na mocy systemu i dostępnych bazach danych dotyczących nasłonecznienia, danych klimatycznych i szczegółowych informacji o miejscu Instalacji. Klient ma świadomość, że rzeczywista produkcja energii jest zmienna w czasie i mogą na nią wpływać czynniki, na które Otovo wpływu nie ma np. lokalne wahania pogody, zacienienie przez drzewa, sąsiednie budynki lub elementy konstrukcyjne lub przerwy w dostawie prądu. Szacunkowa produkcja energii podana przez Otovo nie uwzględnia żadnego zacienienia spowodowanego elementami budynku, pobliskimi budynkami, zadrzewieniem itp.

6. Klient akceptuje fakt, że wszystkie komponenty Instalacji są podatne na zużycie, co z czasem może skutkować zmniejszeniem wydajności energetycznej Instalacji i produkcji energii. Należy spodziewać się zmniejszenia produkcji energii spowodowanego normalnym zużyciem lub zużyciem wynikającym z danych dotyczących maksymalnego zużycia podanych przez producenta. Takie zmniejszenie produkcji energii jest zjawiskiem typowym i jako takie nie jest objęte gwarancją.

Gwarancja wydajności przy zakupie Magazynu Energii

7. Otovo gwarantuje, że Magazyn Energii posiada pojemność określoną w Umowie.

8. Klient akceptuje fakt, że Magazyn Energii jest podatny na naturalny spadek pojemności poniżej poziomu nominalnej pojemności Magazynu Energii zdefiniowanej w Umowie, spowodowany upływem czasu oraz stopniem zużycia. Taki spadek jest naturalnym zjawiskiem związanym ze zużyciem Magazynu Energii.

9. Zmniejszona pojemność nie stanowi sama w sobie wady, ponieważ stanowi naturalny skutek upływu czasu i normalnego użytkowania. Zmniejszona pojemność może stanowić wadę, jeżeli pojemność jest znacznie niższa od pojemności przyjętej przez producenta dla Magazynu Energii o podobnym okresie i stopniu użytkowania.

20. Upływ okresówgwarancji udzielonych przez Otovo

Po upływie okresów gwarancji udzielonych przez Otovo na Produkt lub montaż, Klient, który chce skorzystać z gwarancji może bezpośrednio kontaktować się z producentem danego Produktu (pod warunkiem, że gwarancja jeszcze obowiązuje) lub skorzystać z pomocy Otovo (usługi odpłatne).

21. Utrata gwarancji

1. Warunkiem skorzystania przez Klienta z gwarancji udzielanej na Produkt jest korzystanie z Produktu zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez producenta oraz z zachowaniem standardów staranności wymaganej od osoby ostrożnej. W związku z tym Klient jest zobowiązany do zwracania uwagi na wszelkie komunikaty o błędach i do postępowania zgodnie z zaleceniami. W ramach zaleceń Klient może być zobowiązany do wyłączenia danego komponentu, jeżeli stanowi to wymóg producenta lub jeżeli zostało to zalecone przez Otovo. Wszelkie uszkodzenia Produktów, jak również w otoczeniu Produktów, wynikające z niewłaściwego użytkowania, zaniedbania lub braku niezbędnej konserwacji, nie są objęte gwarancją.

2. Warunkiem skorzystania przez Klienta z gwarancji udzielanej na Instalację Fotowoltaiczną jest podejmowanie przez Klienta niezbędnych czynności konserwacyjnych, co oznacza w szczególności konieczność usuwania zanieczyszczeń z paneli fotowoltaicznych, właściwego czyszczenia paneli fotowoltaicznych (w przypadku dużego zapylenia lub zapiaszczenia), a także usuwania oblodzenia lub nadmiaru śniegu z kolektorów słonecznych. Ponadto Klient jest zobowiązany do podejmowania niezbędnych czynności konserwacyjnych w odniesieniu do tych elementów Nieruchomości, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie Instalacji Fotowoltaicznej, w tym mogących zagrażać bezpieczeństwu jej funkcjonowania. Do takich czynności zaliczyć należy m.in. przycinanie żywopłotów lub drzew, a także usuwanie zanieczyszczeń lub kurzu znajdujących się wokół paneli fotowoltaicznych.

3. Warunkiem skorzystania przez Klienta z gwarancji udzielanej na Magazyn Energii jest korzystanie z niego w sposób zgodny z wytycznymi producenta, w tym nieingerowanie w zaplanowane cykle ładowania i rozładowywania Magazynu Energii. Podejmowanie działań mających na celu wyłączenie lub zaburzenie tego cyklu, może skutkować utratą gwarancji. Utrata gwarancji może nastąpić także w przypadku podejmowania innych działań niezgodnych z wytycznymi producenta Magazynu Energii.

USZKODZENIA I ODSZKODOWANIA

22. Uszkodzenie mienia Klienta

1.Otovo zobowiązuje się do należytej dbałości o mienie Klienta podczas montażu Produktów.

2. Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku ze specyfiką montażu na dachu, mogą wystąpić niewielkie oddziaływania normalnych prac montażowych na mienie Klienta np. pęknięcia dachówek, wgniecenia lub rysy w pokryciach dachowych, otworów na kratownice wynikających z użycia gwoździ lub wkrętów. Klient oświadcza, że znajduje się w posiadaniu zapasowych dachówek. Przed zawarciem Umowy Klient powinien poinformować Otovo, jeśli nie posiada zapasowych dachówek.

23. Naprawa mienia Klienta

1. Otovo ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego wynikła szkoda, podejmowane w ramach prac przeprowadzanych przez Otovo lub Partnerów Otovo w mieniu Klienta w związku z Umową.

2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek szkód w mieniu Klienta, o których mowa w punkciepoprzedzającym, Klient jest zobowiązany zgłosić je w treści Protokołu. Jeżeli szkoda stwierdzona zostanie po zakończeniu montażu, wówczas Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o niej Otovo lub Partnerów Otovo.

3. Otovo zobowiązuje się przyjąć zgłoszenie o szkodzie w ciągu 2 dni roboczych.

4. Otovo zobowiązuje się do naprawy szkody powstałej podczas montażu tak szybko, jak to możliwe i w stosownym terminie od powiadomienia Otovo przez Klienta.

5. Naprawa szkodyobjęta jest ubezpieczeniem cywilnym Otovo lub Partnera Otovo. Mając na względzie konieczność przeprowadzenia przez ubezpieczyciela oceny rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania, Klient zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które mogłyby wpłynąć na tę ocenę; w szczególności zaś Klient zobowiązuje się nie podejmować samodzielnych napraw uszkodzeń ani nie zlecać takich napraw podmiotowi trzeciemu.

6. Wystąpienie szkody, o której mowa w punkcie 23.1. nie wpływa na zobowiązania Stron wynikające z Umowy, w tym w szczególności pozostaje bez wpływu na obowiązek Klienta do zapłaty Ceny za Produkt. Roszczenia Klienta powstałe w związku z wystąpieniem szkody mogą zostać rozpoznane w odrębnym postępowaniu i nie mają związku z wykonaniem samej Umowy.

24. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Klient oświadcza, że Produkty nie są podstawowym źródłem energii elektrycznej Klienta.

2. Otovo nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w produkcji energii powstałą z przyczyn nieleżących po stronie Otovo, w tym w szczególności usterek w sieci energetycznej spowodowanych przerwami w dostawie prądu.

3. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przerwy w dostawie prądu Instalacja Fotowoltaiczna zostanie wyłączona. W takim przypadku wyłączeniu podlega także Magazyn Energii, chyba że Klient wprowadził stosowne zabezpieczenia, które umożliwiają dalszą pracę Magazynu Energii w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

4. Wszelkie prace wykonywane przy Produktach powinny być wykonywane przez upoważniony personel. Otovo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w wyniku napraw i konserwacji wykonanych przez nieupoważniony personel. Wszelkie zmiany w Produktach, ich konfiguracji technicznej, ułożeniu niewykonane przez Otovo lub Partnerów skutkują utratą praw z gwarancji.

5. Otovo nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w produkcji energii powstałą na skutek nieuprawnionej zmiany umiejscowienia Produktów, używania Produktów niezgodnie z przeznaczeniem, niezastosowaniem się do uwag Otovo lub producentów elementów Produktów czy działaniem zwierząt, w szczególności ptaków czy gryzoni.

6. Otovo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w montażu Instalacji, gdy opóźnienie zostało spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami spowodowanymi przyczynami nieleżącymi po stronie Otovo. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec i którego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy w szczególności niekorzystne warunki pogodowe w tym zamieć, huragan, burza lub pożar, epidemia, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, opóźnienia w globalnych łańcuchach dostaw elementów Instalacji Fotowoltaicznych zamówionych przez Otovo lub Partnerów. W razie wystąpienia opóźnienia spowodowanego siłą wyższą, Klient i Otovo ustalą nowy termin montażu, chyba że Warunki stanowią inaczej.

ROZWIĄZANIE UMOWY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

25. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy przez Klienta

1. Z zastrzeżeniem punktu 25.2. Klient może, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów,odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od Daty Umowy (konsumenckie prawo odstąpienia od umowy).

2. Po upływie terminu, o którym mowa w punkcie 25.1., a przed dniem rozpoczęcia montażu Produktu, Klientowi przysługuje umowne prawo odstąpienia od Umowy za zapłatą odstępnego w wysokości 5.000,00 PLN. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało złożone jednocześnie z zapłatą odstępnego.

3. Na wyraźne, pisemne żądanie Klienta dostawa lub montaż Produktów mogą rozpocząć się przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od Umowy.

4. Po upływie 14 dni od Daty Umowy Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wyłącznie wówczas, gdy przewiduje to Umowa (w tym niniejsze Warunki) lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5. W wyniku odstąpienia, Umowę uważa się za niezawartą od początku, a Otovo zwróci wszystkie dokonane przez Klienta płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

6. Otovo jest uprawnione do obciążenia Klienta kosztami prac, które zostały wykonane na rzecz Klienta przed złożeniem przez niego oświadczenia o odstąpieniu, w tym w szczególności kosztami przygotowania projektu instalacji, kosztami montażu (jeżeli został przeprowadzony w części lub w całości) lub kosztami wizyty Otovo lub Partnerów na terenie Nieruchomości.

26. Odstąpienie i rozwiązanie Umowy przez Otovo

1. Otovo może odstąpić od Umowy bez żadnych kosztów po stronie Otovo, jeżeli w ciągu 30 dni od podpisania Umowy Klient nie dostarczy Otovo lub Partnerom Otovo informacji niezbędnych do przeprowadzenia montażu.

2. Otovo ma prawo odstąpić od Umowy bez żadnych kosztów po stronie Otovo, jeżeli Klient przekazał Otovo lub Partnerom Otovo nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące Nieruchomości, co może mieć wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy.

3. Otovo może odstąpić od Umowy bez żadnych kosztów po stronie Otovo, jeśli montaż nie może zostać przeprowadzony z przyczyn niezależnych od Otovo w szczególności takich jak: brak zgody organów administracji, brak zgody współwłaściciela Nieruchomości, wystąpienie siły wyższej, zmiana przepisów, ograniczenia wynikające z przepisów
regulujących higienę i bezpieczeństwo, ograniczenia wynikające z konstrukcji Nieruchomości (szczególnie dachu Nieruchomości).

4. Otovo może odstąpić od Umowy bez żadnych kosztów po stronie Otovo, jeśli montaż nie może zostać przeprowadzony w terminie ustalonym z Klientem z powodu opóźnień leżących po stronie Klienta lub stron trzecich zaangażowanych przez Klienta lub Otovo (np. brak gotowości Nieruchomości, brak energii elektrycznej, brak dostępności komponentów).

5. Otovo może odstąpić od Umowy bez żadnych kosztów, jeżeli Klient nie zapłaci w terminie I lub II raty.

6. Prawo odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przez Otovo w terminie 30 dni od dowiedzenia się przez Otovo o zdarzeniu będącym podstawą do skorzystania z prawa odstąpienia, chyba, że Umowa lub Warunki stanowią inaczej.

7. Otovo jest uprawnione do obciążenia Klienta kosztami prac, które zostały wykonane na rzecz Klienta przed złożeniem przez Otovo oświadczenia o odstąpieniu, jeżeli do odstąpienia doszło z przyczyn leżących po stronie Klienta. Otovo może obciążyć Klienta w szczególności kosztami przygotowania projektu montażu Produktu, kosztami montażu (jeżeli został przeprowadzony w części lub w całości) lub kosztami wizyty Otovo lub Partnerów na terenie Nieruchomości.

27. Oświadczenie o odstąpieniu

1. Oświadczenie Klienta o odstąpieniu od Umowy powinno zostać dokonane co najmniej w formie dokumentowej.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta jest zmieszczony na stronie internetowej: https://www.otovo.pl/a/odstapienieodumowy oraz zostanie przesłany Klientowi najpóźniej w chwili zawarcia Umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może:

 • przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres korespondencyjny: Otovo sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres na adres: kontakt@otovo.pl.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu do odstąpienia.

28. Rozstrzyganie sporów

Spory między Klientem a Otovo powinny być rozstrzygane polubownie. Jeżeli nie jest to możliwe, każda ze Stron może wnieść spór do właściwego sądu powszechnego.

29. Dane kontaktowe

Klient może kontaktować się z Otovo w następujący sposób:

 • w sprawach związanych z zakupionym Produktem – wysyłając e-mail na adres: serwis@otovo.pl
 • w pozostałych sprawach – wysyłając e-mail na adres: kontakt@otovo.pl lub drogą tradycyjną na adres: Otovo sp. z o.o., ul. Słowackiego 12, 01-627 Warszawa.

30. Odpowiednie stosowanie przepisów

W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub niniejszych Warunkach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.


Link do starych warunków umowy (kliknij)