Warunki

Charakter Umowy

 1. Niniejsza umowa jest umową leasingu i określa warunki, na jakich EDEA zobowiązuje się nabyć Instalację Fotowoltaiczną i oddać ją Klientowi do używania i pobierania pożytków oraz na jakich Klient zapłaci EDEA wynagrodzenie, a także reguluje kwestie związane z montażem i utrzymaniem Instalacji Fotowoltaicznej. Kompletną treść umowy tworzą postanowienia niniejszych Zasad i Warunków oraz postanowienia Warunków Szczegółowych („Umowa”).
 2. Klient oświadcza, że: (i) jest jedynym właścicielem Nieruchomości albo (ii) uzyskał zgodę na zawarcie Umowy od wszystkich uprawnionych do decydowania w zakresie objętym Umową.
 3. Klient oświadcza, że do Nieruchomość zalicza się w całości do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.

Obowiązywanie Umowy

 1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas określony od dnia jej podpisania przez Strony do dnia oznaczonego jako Data Końcowa, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w Umowie.

Przedmiot Umowy

 1. EDEA zobowiązuje się nabyć Instalację Fotowoltaiczną od Otovo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8, KRS: 0000820167 (“Otovo”) i przy pomocy Ekipy Montażowej (w znaczeniu nadanym w punkcie 8.1. poniżej) zapewni montaż Instalacji Fotowoltaicznej na terenie Nieruchomości i odda ją Klientowi do używania i pobierania pożytków („Korzystanie”).
 2. Właścicielem Instalacji Fotowoltaicznej jest EDEA. W ramach Umowy EDEA zobowiązuje się, że Otovo będzie świadczyć na rzecz Klienta wybrane usługi operacyjne i administracyjne, w tym w szczególności, że: dokona montażu Instalacji Fotowoltaicznej oraz zapewni usługi w zakresie utrzymania i bieżącego wsparcia Klienta. EDEA jest uprawniona do rezygnacji z usług świadczonych przez Otovo oraz do powierzenia ich podmiotowi trzeciemu albo świadczenia ich osobiście. Wszelkie usługi świadczone przez Otovo na rzecz Klienta, a pozostające poza zakresem regulacji Umowy, w tym w szczególności usługi udostępnienia aplikacji: Otovo App oraz Otovo My Page, stanowią przedmiot odrębnych ustaleń dokonanych wyłącznie między Otovo a Klientem, bez udziału EDEA.
 3. Jeżeli po stronie Klienta występuje więcej niż jedna osoba fizyczna, odpowiedzialność tych osób za spełnienie zobowiązań wynikających z Umowy jest solidarna.

Cena

 1. Rata Miesięczna wskazana przez EDEA w Warunkach Szczegółowych stanowi całkowitą miesięczną opłatę za Korzystanie.
 2. Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz EDEA wartość Ceny związanej z Korzystaniem. Cena wskazana w Warunkach Szczegółowych obejmuje koszt Instalacji Fotowoltaicznej, koszty montażu, w tym koszt usług elektrycznych niezbędnych do prawidłowego montażu i uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej, chyba że w niniejszych Zasadach i Warunkach ustalono inaczej.
 3. Ceny i Opłaty wskazane w Warunkach Szczegółowych nie obejmują wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów opłat i kosztów należnych dostawcy prądu dostarczającemu energię elektryczną do Nieruchomości („Dostawca”), w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) kosztów wymiany licznika energii elektrycznej.
 4. Przed Datą Dostawy EDEA nie będzie przeprowadzać żadnych wizyt na terenie Nieruchomości, chyba że konieczność taka zostaną stwierdzona przez EDEA lub Ekipę Montażową odpowiedzialną za projektowanie i szczegółowe planowanie Instalacji Fotowoltaicznej, co nie będzie miało wpływu na ustaloną Cenę.
 5. Zasady prowadzonych kampanii i udzielanych rabatów są przedmiotem odrębnych regulacji. Kampanie i rabaty nie mogą być łączone ani stosowane z mocą wsteczną po dacie podpisania Umowy.

Warunki cenowe

W ramach Ceny i Opłat wskazanych w Warunkach Szczegółowych montaż Instalacji Fotowoltaicznej przeprowadzony będzie przy założeniu następujących warunków i zasad:

 1. Nieruchomość, na terenie której ma zostać przeprowadzony montaż Instalacji Fotowoltaicznej, jest gotowa i dostępna do montażu.
 2. Okablowanie od dachu do falownika lub rozdzielnicy powinno przebiegać najbardziej praktyczną trasą, chyba że instalacja znajduje się na gruncie.
 3. Falownik jest zamontowany i podłączony do sieci elektrycznej w w tej samej nieruchomości, w której znajduje się Instalacja Fotowoltaiczna, w tym samym lub przyległym pomieszczeniu, w którym znajduje się rozdzielnica lub obwód elektryczny, przy zachowaniu maksymalnej długości kabla wynoszącej 10 metrów.
 4. Istniejące przewody elektryczne będą używane tylko wtedy, gdy okażą się przydatne i odpowiednie dla sprzętu stosowanego w ramach projektu.
 5. Sieć publiczna i domowa są zgodne z przepisami prawa i mają wystarczającą moc i jakość, aby móc podłączyć Instalację Fotowoltaiczną bez dodatkowych napraw lub zmian.
 6. Rozdzielnica jest zgodna z prawem i zapewnia wystarczającą ilość miejsca.
 7. Główny bezpiecznik, obwody elektryczne i obwody wtórne zostały odpowiednio zwymiarowane.
 8. Montaż odbywa się w tym samym budynku, w którym znajduje się główna rozdzielnica. W przypadkach, gdy montaż jest prowadzony w innym budynku lub na gruncie, mogą wystąpić dodatkowe koszty ze względu na potrzebę montażu dodatkowego okablowania lub instalacji obwodów pomocniczych.
 9. W przypadku instalacji na dachu, pokrycie dachowe jest w odpowiednim stanie, jest wolne od nieszczelności oraz posiada solidną konstrukcję dachu odpowiednią do montażu i zabezpieczenia Paneli Fotowoltaicznych. Jeżeli dach lub budynek będzie w takim stanie, że montaż Instalacji Fotowoltaicznej nie będzie mógł zostać wykonany bezpiecznie bez poważnych napraw lub prac konstrukcyjnych, ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, EDEA ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia wykrycia tej okoliczności przez EDEA lub Ekipę Montażową. Odstąpienie następuje poprzez złożenie oświadczenia Klientowi w formie dokumentowej.
 10. Pokrycie dachowe nie jest wykonane z dachówek łupkowych ani nie jest pokryciem trawiastym. Dla pokryć dachowych z łupka lub trawy może być konieczna inna wycena, o ile będzie to możliwe. Nie dotyczy instalacji na gruncie.
 11. Instalacje z panelami wbudowanymi w połać dachu, jeśli będą oferowane, są wyceniane oddzielnie, a cena obejmuje usunięcie dachówki i innych pokryć dachowych w wyznaczonym obszarze panelu. W przypadku montażu na nowym dachu, dach musi mieć już zamontowane krokwie.
 12. Specjalne pokrycia dachowe, takie jak pokrycia dachowe zawierające azbest, są automatycznie odrzucane. EDEA ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od dnia wykrycia tej okoliczności przez EDEA lub Ekipę Montażową. Odstąpienie następuje poprzez złożenie oświadczenia Klientowi w formie dokumentowej.

Informacje od Klienta

 1. Cena Instalacji Fotowoltaicznej została ustalona w oparciu o ofertę przygotowaną na podstawie informacji przekazanych przez Klienta do EDEA. Klient, zawierając Umowę, oświadcza, że przekazane przez niego informacje, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) informacje dotyczące stanu technicznego dachu oraz nieruchomości, pokrycia dachowego, sieci energetycznej i rozdzielnicy, są zgodne z rzeczywistością.
 2. Klient przekaże EDEA oraz Ekipie Montażowej wszelkie informacje, niezbędne dla celów przeprowadzenia montażu Instalacji Fotowoltaicznej.
 3. Jeżeli informacje podane przez Klienta są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd, EDEA ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni roboczych od dnia, w którym EDEA dowiedziała się, że informacje przekazane przez Klienta są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd. Odstąpienie następuje poprzez złożenie oświadczenia Klientowi w formie dokumentowej.

Korzystanie z Instalacji Fotowoltaicznej

 1. EDEA oddaje Klientowi Instalację Fotowoltaiczną do używania i pobierania z niej pożytków. Począwszy od Daty Dostawy, o której mowa w dalszej części Umowy, EDEA udziela Klientowi prawa do Korzystania z Instalacji Fotowoltaicznej, a Klient przyjmuje to prawo. Po nadejściu Daty Końcowej, Klient zobowiązuje się do: (i) zwrotu Instalacji Fotowoltaicznej do EDEA, w tym do uiszczenia Opłaty Demontażowej albo do (ii) skorzystania z Opcji Zakupu Instalacji Fotowoltaicznej, o której mowa w punkcie 20.3.
 2. EDEA oświadcza, że elementem Instalacji Fotowoltaicznej jest oprogramowanie komputerowe, na korzystanie z którego wymagana jest licencja udzielona przez jego twórcę. EDEA oświadcza, że w ramach Umowy zapewni Klientowi licencję na korzystanie z oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zezwolenia i zatwierdzenia

 1. Przed montażem Instalacji Fotowoltaicznej Klient jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń wydanych przez właściwe organy administracji rządowej lub samorządowej lub dokonania niezbędnych zgłoszeń. Postanowienie to stosuje się w szczególności w przypadku konieczności spełnienia przez Klienta dodatkowych wymogów wynikających z miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego właściwego dla Nieruchomości, przepisów dotyczących ochrony środowiska, ochrony obiektów lub obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów. Postanowienie to stosuje się także w przypadku konieczności podpisania przez Klienta odpowiednich umów z Dostawcą. Klientowi w ramach spełniania obowiązków, o których mowa powyżej, zostanie zapewnione bieżące wsparcie przez EDEA, z zastrzeżeniem, że EDEA nie ponosi odpowiedzialności za świadczoną pomoc w tym zakresie.

Wybór i współpraca z Ekipą Montażową

 1. EDEA zobowiązuje się, że projekt, montaż i Dostawę Instalacji Fotowoltaicznej wykona współpracująca z EDEA ekipa montażowa („Ekipa Montażowa”). Klient niniejszym wyraża zgodę na realizację Umowy, w tym w szczególności w zakresie projektu, montażu i Dostawy Instalacji Fotowoltaicznej przez osoby trzecie, takie jak Ekipa Montażowa.
 2. Dobór Ekipy Montażowej jest dokonywany wyłącznie przez EDEA i uzależniony od charakterystyki projektu Instalacji Fotowoltaicznej, kosztów, czasu dostawy i pozostałych czynników mających znaczenie dla montażu. Klient wyraża zgodę na dobór Ekipy Montażowej według wyłącznego uznania EDEA.

Inżynieria i planowanie

 1. Ekipa Montażowa jest odpowiedzialna za przeprowadzenie prac inżynieryjnych i planistycznych związanych z Instalacją Fotowoltaiczną, w tym także za dokonanie ostatecznego wyboru urządzeń i komponentów składających się na Instalację Fotowoltaiczną oraz sporządzenie schematu elektrycznego Instalacji Fotowoltaicznej. Dane, w oparciu o które sporządzane są schematy, w tym przede wszystkim położenie Nieruchomości, zdjęcia oraz informacje o pokryciu dachowym i stanie nieruchomości, są przekazywane EDEA przez Klienta.
 2. Ekipa Montażowa jest odpowiedzialna za dokonanie oceny planu rozmieszczenia Paneli Fotowoltaicznych, wynikającego z propozycji Klienta i ewentualnych uprzednich ustaleń dokonanych między Klientem a EDEA. Ekipa Montażowa jest uprawniona do zmiany docelowego rozmieszczenia Paneli Fotowoltaicznych, jeśli zmiana taka wynika z wymogów bezpieczeństwa lub wymogów i ograniczeń narzuconych przez Dostawcę.
 3. Ekipa Montażowa może zaproponować Klientowi takie zmiany w Instalacji Fotowoltaicznej, które mają na celu osiągnięcie przez Instalację Fotowoltaiczną pożądanej wydajności. Zmiany te mogą dotyczyć w szczególności: rozmieszczenia Paneli Fotowoltaicznych, ilości Paneli Fotowoltaicznych czy też uzupełnienia jednej lub więcej Paneli Fotowoltaicznych o optymalizator. O proponowanych zmianach Klient zostanie poinformowany przed rozpoczęciem montażu.
 4. Rozmieszczenie i montaż Paneli Fotowoltaicznej przez Ekipę Montażową następuje z uwzględnieniem określonych ograniczeń wynikających z wymogów bezpieczeństwa. Ograniczenia te mają na celu zachowanie dopuszczalnych norm obciążenia wiatrem i śniegiem, umożliwienie montażu płotków przeciwśniegowych (jeżeli są wymagane) oraz zapewnienie sprawnego transportu wody.
 5. W uzasadnionych przypadkach EDEA może zaproponować montaż Instalacji Fotowoltaicznej z użyciem innych niż pierwotnie proponowane urządzeń lub materiałów, pod warunkiem, że elementy zamienne będą posiadały nie gorsze cechy i właściwości od pierwotnie proponowanych. W takim przypadku EDEA powiadomi o tym fakcie Klienta.

Przygotowanie do montażu Instalacji Fotowoltaicznej

 1. Podczas planowania montażu, Ekipa Montażowa ustali przewidywaną datę przeprowadzenia montażu i powiadomi o niej Klienta. Przewidywana data przeprowadzenia montażu może ulec zmianie w wyniku okoliczności niezależnych od EDEA, w tym w szczególności na skutek konieczności uzyskania przez Klienta niezbędnych zgód i zezwoleń lub wystąpienia nieprzewidzianych ograniczeń w łańcuchu dostaw urządzeń lub materiałów niezbędnych do przeprowadzenia montażu Instalacji Fotowoltaicznej.
 2. Klient zobowiązuje się zapewnić, aby w dniu montażu Nieruchomość była odpowiednio przygotowana i przystosowana do montażu Instalacji Fotowoltaicznej.
 3. Przewidywany czas montażu Instalacji Fotowoltaicznej wynosi ok. 2-5 dni roboczych i jest uzależniony od skali montażu. W szczególnych, skomplikowanych przypadkach montaż Instalacji Fotowoltaicznej może wymagać więcej czasu. Całkowity przewidywany czas trwania procedury instalacyjnej, uwzględniający uzyskanie przez Klienta zgód i zezwoleń wydanych przez właściwe organy administracyjne oraz ewentualne zawarcie umowy z Dostawcą, a także przeprowadzenie prac elektrycznych wynosi ok. 12-16 tygodni. Całkowity przewidywany czas trwania procedury instalacyjnej jest uzależniony od pory roku, w której następuje montaż Instalacji Fotowoltaicznej, warunków pogodowych, wymiarów Instalacji Fotowoltaicznej i innych warunków lokalnych, na które EDEA nie ma wpływu. EDEA nie ponosi odpowiedzialności w przypadku wydłużenia czasu trwania procedury instalacyjnej z powodu wyżej wskazanych okoliczności. Klient wyraża zgodę na wykonanie montażu Instalacji Fotowoltaicznej w kliku etapach.
 4. W przypadku, gdy Klient chce, aby w projekcie Instalacji Fotowoltaicznej zostały wprowadzone modyfikacje, w tym aby EDEA zrealizowała na jego rzecz dodatkowe usługi, to powinien o tym zawiadomić EDEA z odpowiednim wyprzedzeniem, przed planowanym dniem montażu Instalacji Fotowoltaicznej. EDEA zastrzega sobie prawo do odmowy wprowadzenia modyfikacji lub odmowy wykonania dodatkowych prac, jeżeli Instalacja Fotowoltaiczna została już zaprojektowana lub jeżeli jakiekolwiek ograniczenia w łańcuchu dostaw EDEA lub Ekipy Montażowej wykluczają wprowadzenie takich modyfikacji do projektu.
 5. Wprowadzenie modyfikacji do projektu Instalacji Fotowoltaicznej na wniosek Klienta – jeżeli możliwe – może skutkować obciążeniem Klienta dodatkowymi opłatami, w związku z czym będzie uzależnione od wyrażenia przez Klienta zgody na ich wprowadzenie. O przewidywanej wysokości dodatkowych opłat EDEA poinformuje Klienta. Rezygnacja Klienta z wprowadzenia modyfikacji, w tym z wykonania przez EDEA dodatkowych prac, nie wpływa na istniejące zobowiązania Klienta wynikające z Umowy a dotyczące pierwotnie złożonego zamówienia na Instalację Fotowoltaiczną.

Montaż

 1. Klient jest zobowiązany zapewnić EDEA oraz Ekipie Montażowej swobodny dostęp do Nieruchomości w celu montażu Instalacji Fotowoltaicznej.
 2. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie zastane na terenie Nieruchomości okoliczności, które uniemożliwiają montaż Instalacji Fotowoltaicznej. Do okoliczności tych zalicza się w szczególności (ale nie wyłącznie): brak integralności strukturalnej Nieruchomości, niedozwolone prace budowlane przeprowadzane na terenie Nieruchomości, a także stan dachu.
 3. Klient jest zobowiązany zapewnić EDEA oraz Ekipie Montażowej swobodny dostęp do wody, energii elektrycznej i urządzeń sanitarnych w celu montażu Instalacji Fotowoltaicznej.
 4. Klient jest zobowiązany zapewnić EDEA oraz Ekipie Montażowej nieprzerwane zasilanie z sieci energetycznej w celu montażu Instalacji Fotowoltaicznej i przeprowadzenia testów Instalacji Fotowoltaicznej.
 5. Klient jest zobowiązany usunąć wszelkie dające się usunąć przeszkody i zadbać o odśnieżenie Nieruchomości, jak również podjąć inne czynności, które są niezbędne do zapewnienia swobodnego dostępu do Nieruchomości i montażu Instalacji Fotowoltaicznej.
 6. Klient zobowiązany jest usunąć wszelkie przeszkody ograniczające lub utrudniające swobodny dostęp do dachu lub nieruchomości w przypadku instalacji na gruncie. Postanowienie to odnosi się w szczególności (ale nie wyłącznie) do wszelkiego rodzaju szklarni, pergoli oraz roślin ograniczających widoczność.
 7. Klient jest zobowiązany zapewnić Ekipie Montażowej niezakłócone warunki montażu, w tym dołożyć wszelkich starań, by na terenie, na którym odbywa się montaż Instalacji Fotowoltaicznej, nie znajdowały się żadne osoby (bądź to domownicy, bądź osoby postronne) lub zwierzęta.
 8. Bez uprzedniej zgody wyrażonej przez EDEA w formie pisemnej, Klient nie jest uprawniony do samodzielnego wykonywania całości lub części montażu Instalacji Fotowoltaicznej. Postanowienie to stosuje się także w przypadku, gdy Klient z własnej inicjatywy zlecił wykonanie całości lub części montażu Instalacji Fotowoltaicznej osobom trzecim.
 9. EDEA nie udziela Klientowi żadnych rabatów ani rekompensat za wszelkie prace montażowe, które Klient wykonuje samodzielnie lub których wykonanie – w całości lub w części – zlecił osobom trzecim. Wykonanie takich prac przez osoby nienależące do Ekipy Montażowej prowadzi do utraty przez Klienta gwarancji producenta na Instalację Fotowoltaiczną. W takim przypadku EDEA nie będzie zobowiązana do dokonania naprawy lub wymiany jakiegokolwiek komponentu Instalacji Fotowoltaicznej w ramach Umowy, a wszelkie prace w tym zakresie będą przedmiotem odrębnej wyceny.

Niezbędne zmiany

 1. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że w przypadku wystąpienia na dachu lub gruncie szczególnych okoliczności powodujących konieczność zmniejszenia powierzchni dachu pokrytej Panelami Fotowoltaicznymi, może dojść do modyfikacji w projekcie Instalacji Fotowoltaicznej, w tym do zmian w zakresie wielkości Instalacji Fotowoltaicznej (jak np. liczby wykorzystanych Paneli Fotowoltaicznych) lub jej konfiguracji (jak np. rodzaj wykorzystanych Paneli Fotowoltaicznych, optymalizatorów i falownika).
 2. W przypadku, gdy warunki techniczne powodują, że projekt Instalacji Fotowoltaicznej musi ulec modyfikacji, wówczas może dojść do zmian w materiałach i urządzeniach składających się na Instalację Fotowoltaiczną i przewidzianych do montażu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż takie zmiany nie będą traktowane jako wada Instalacji Fotowoltaicznej lub nieprawidłowa Dostawa, pod warunkiem, że zmiany te nie wpłyną na istotne parametry Instalacji Fotowoltaicznej.
 3. EDEA podejmuje działania mające na celu zidentyfikowanie wszelkich potrzeb modyfikacji w projekcie Instalacji Fotowoltaicznej jeszcze przed rozpoczęciem montażu. Jeżeli konieczność dokonania drobnych modyfikacji w projekcie Instalacji Fotowoltaicznej stanie się wiadoma w trakcie montażu Instalacji Fotowoltaicznej, to modyfikacje te wpłynąć mogą na Cenę, obniżając ją. W żadnym przypadku Klient nie będzie zobowiązany do uiszczenia Ceny wyższej niż wskazana w Umowie. Klient zostanie powiadomiony o zaistniałych zmianach.

Dostawa, Uruchomienie i Zakończenie Montażu Instalacji Fotowoltaicznej

 1. Za „Dostawę” Instalacji Fotowoltaicznej uznaje się wykonanie montażu i przeprowadzenie testów Instalacji Fotowoltaicznej, potwierdzających prawidłowe działanie wszystkich elementów Instalacji Fotowoltaicznej.
 2. Za „Uruchomienie” Instalacji Fotowoltaicznej uznaje się rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej w warunkach typowych, po uzyskaniu przez Klienta niezbędnych zgód i zezwoleń organów administracji i Dostawcy. W niektórych przypadkach, z uwagi na potencjalne opóźnienia właściwych organów prowadzących postępowania w przedmiocie wydania niezbędnych zgód i zezwoleń, jak również ze względu na opóźnienia leżące po stronie Dostawcy, termin Uruchomienia może być różny od terminu Dostawy.
 3. EDEA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w Uruchomieniu Instalacji Fotowoltaicznej, spowodowane okolicznościami wskazanymi w poprzednim punkcie.
 4. EDEA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w Uruchomieniu Instalacji Fotowoltaicznej, spowodowane koniecznością wymiany liczników energii elektrycznej przez Dostawcę.
 5. Za „Ukończenie Montażu” Instalacji Fotowoltaicznej uznaje się chwilę, w której dokonano poprawnego Uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej i przekazania Klientowi przez EDEA kompletnej dokumentacji dotyczącej Instalacji Fotowoltaicznej.
 6. Wszelkie kwestie dotyczące zapłaty za ewentualną niewykorzystaną nadwyżkę energii elektrycznej wyprodukowanej przez Klienta i odprowadzonej do sieci stanowią przedmiot wzajemnych relacji pomiędzy Klientem a Dostawcą i mogą wymagać wydania przez właściwe organy niezbędnych zgód lub zezwoleń. EDEA nie ponosi odpowiedzialności za dokonanie płatności za nadwyżkę energii elektrycznej ani za możliwe opóźnienia występujące pomiędzy Ukończeniem Montażu a datą pierwszej płatności za nadwyżkę energii elektrycznej.
 7. Klient udziela EDEA prawa do swobodnego wykorzystania zdjęć Nieruchomości, Instalacji Fotowoltaicznej i dokumentacji fotograficznej przebiegu montażu w celach marketingowych, w tym poprzez umieszczenie fotografii w mediach społecznościowych.
 8. Ukończenie Montażu Instalacji Fotowoltaicznej zostanie stwierdzone w protokole odbioru Instalacji Fotowoltaicznej, przedstawionym Klientowi do podpisu w dniu Dostawy. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Klienta i EDEA.

Standardowa eksploatacja

Zasilanie

 1. Wymiary Instalacji Fotowoltaicznej i jej moc podane w niniejszej Umowie odnoszą się do nominalnej mocy wyjściowej prądu stałego z Paneli Fotowoltaicznych.
 2. Instalacja Fotowoltaiczna zapewnia równowagę pomiędzy nominalną mocą prądu stałego (DC) pochodzącego z Paneli Fotowoltaicznych a mocą prądu zmiennego (AC) falownika. W ramach przygotowania projektu Instalacji Fotowoltaicznej przez Ekipę Montażową, określony zostanie model falownika najlepiej odpowiadający danej Instalacji Fotowoltaicznej. Mając na uwadze, że większość falowników osiąga lepszą wydajność przy wysokim współczynniku wykorzystania mocy, w wielu przypadkach moc nominalna falownika będzie mniejsza niż moc nominalna prądu zmiennego wszystkich Paneli Fotowoltaicznych łącznie. Działanie takie ma na celu optymalizację rocznego uzysku energii z Instalacji Fotowoltaicznej, a jego skutkiem może być zmniejszenie mocy szczytowej z Instalacji Fotowoltaicznej w szczególnie słoneczne dni.
 3. EDEA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczywistą produkcję energii, jak również za rzeczywistą moc wyjściową Instalacji Fotowoltaicznej. Na wahania mocy i wydajności energetycznej Instalacji Fotowoltaicznej wpływ mogą mieć różne czynniki, w tym: lokalne zmiany klimatu i warunków atmosferycznych, zacienienie, pora dnia; wahania mogą także wynikać z naturalnego procesu starzenia się komponentów Instalacji Fotowoltaicznej.
 4. EDEA nie gwarantuje Klientowi minimalnej ilości energii uzyskanej z Instalacji Fotowoltaicznej. EDEA gwarantuje jednak, że nominalna moc prądu stałego Instalacji Fotowoltaicznej w momencie Dostawy jest zgodna ze specyfikacją techniczną.
 5. Hałas wytwarzany przez Instalację Fotowoltaiczną może być wywoływany przez wentylatory chłodzące i/lub elementy przełączające w falowniku.
 6. Klient zobowiązany jest korzystać z Instalacji Fotowoltaicznej wyłącznie w celu produkcji energii i przede wszystkim na własne potrzeby.
 7. Instalacja Fotowoltaiczna stanowi dodatkowe, a nie podstawowe źródło energii elektrycznej Klienta. Z tego względu EDEA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą bezpośrednio lub pośrednio z przerw w dostawie energii elektrycznej. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że warunkiem funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej jest stały dostęp do energii elektrycznej, a ustanie zasilania z sieci prowadzi do automatycznego wyłączenia się Instalacji Fotowoltaicznej.
 8. W przypadku wystąpienia przestoju lub wadliwego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej, a także w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej z sieci lub błędów w sieci, może dojść do zmniejszenia produkcji energii przez Instalację Fotowoltaiczną. EDEA nie ponosi odpowiedzialności za powyższe okoliczności i nie jest zobowiązana do pokrycia jakiejkolwiek szkody związanej ze spadkiem produkcji, przestojami lub wahaniami wydajności Instalacji Fotowoltaicznej, będących wynikiem problemów z jakością sieci energetycznej, ograniczeniami mocy i błędami lub awariami sieci energetycznej, w tym instalacji elektrycznej Nieruchomości lub obwodu elektrycznego, do którego została podłączona Instalacja Fotowoltaiczna.

Konserwacja i naprawa

 1. Klient jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń zawartych w dokumentacji dotyczącej sposobu eksploatacji i konserwacji Instalacji Fotowoltaicznej, którą EDEA przekaże Klientowi drogą elektroniczną. W skład dokumentacji wchodzić będą karty katalogowe komponentów Instalacji Fotowoltaicznej oraz instrukcje obsługi.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Instalacji Fotowoltaicznej z zachowaniem należytej ostrożności.
 3. Klient zobowiązany jest do dokonywania wszelkich koniecznych czynności konserwacyjnych Instalacji Fotowoltaicznej, zgodnie z zaleceniami producenta. Klient zobowiązany jest również do dokonywania prewencyjnej konserwacji tych elementów Nieruchomości, które mogą mieć wpływ lub zagrażać bezpieczeństwu, funkcjonalności lub wydajności Instalacji Fotowoltaicznej. Za działania kwalifikowane jako prewencyjna konserwacja uznać należy w szczególności (ale nie wyłącznie): przeprowadzanie prac ogrodowych polegających na przycinaniu żywopłotów, jak również czyszczenie Paneli Fotowoltaicznych z gromadzącego się brudu.
 4. Wszelkie prace związane z Instalacją Fotowoltaiczną powinny być wykonywane przez osoby do tego uprawnione. Z tego względu EDEA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą – zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio – w wyniku napraw, czynności konserwacyjnych i innych podobnych działań dokonanych przez osoby nieuprawnione.
 5. Klient nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek prac lub interwencji związanych z Instalacją Fotowoltaiczną, w tym do wykonywania napraw, wymiany lub zmiany położenia elementów, chyba że Umowa lub dokumentacja dotycząca sposobu eksploatacji i konserwacji Instalacji Fotowoltaicznej, o której mowa w punkcie 14.2 a) stanowią inaczej. Postanowienie to odnosi się także do osób trzecich, którym Klient zamierzał powierzyć wykonanie powyższych czynności.
 6. Klient zobowiązany jest do zwracania uwagi na wszelkie komunikaty o błędach, podawane przez falownik(i) Instalacji Fotowoltaicznej. Na uzasadnione żądanie EDEA, Klient zobowiązany jest, zachowując należytą ostrożność, niezwłocznie wyłączyć falownik(i).
 7. Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie z wszelkimi wytycznymi Dostawcy, w tym także do tymczasowego wyłączenia Instalacji Fotowoltaicznej, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Klient jest ponadto zobowiązany do przekazywania EDEA wszelkich komunikatów pochodzących od Dostawcy, które mogą mieć wpływ na prawidłową pracę Instalacji Fotowoltaicznej.
 8. Klient zapewni EDEA swobodny dostęp do Nieruchomości w celu przeprowadzenia zaplanowanych prac konserwacyjnych, audytów i napraw Instalacji Fotowoltaicznej.
 9. Klient jest odpowiedzialny za szkodę powstałą w Instalacji Fotowoltaicznej lub na mieniu, które znajduje się w otoczeniu Instalacji Fotowoltaicznej lub na które Instalacja Fotowoltaiczna bezpośrednio oddziałuje, a spowodowaną przez niewłaściwe używanie, zaniedbanie lub niewykonywanie przez Klienta niezbędnych czynności konserwacyjnych.
 10. EDEA jest zobowiązana do przeprowadzania napraw i konserwacji Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Umową. EDEA ma prawo zlecić wykonanie powyższych czynności osobie trzeciej, wybranej przez EDEA.
 11. W czasie trwania Umowy EDEA jest zobowiązana do przeprowadzania napraw i/lub wymiany wszelkich uszkodzonych, niedziałających lub niezgodnych z wymaganiami komponentów sprzętowych. Niniejszego postanowienia tego nie stosuje się w sytuacji, w której taka awaria lub niezgodność wynika z niewłaściwego użytkowania lub innego zaniedbania ze strony Klienta.
 12. EDEA jest zobowiązana do przeprowadzania napraw wszelkich poluzowanych urządzeń lub komponentów Instalacji Fotowoltaicznej, o ile jest to niezbędne dla dalszego bezpiecznego ich funkcjonowania. Niniejszego postanowienia nie stosuje się w sytuacji, w której taka awaria stanowi wynik braku dokonywania przez Klienta czynności konserwacyjnych, niewłaściwego użytkowania lub innego zaniedbania ze strony Klienta.
 13. Każde tworzywo, które wystawione zostało na działanie typowych warunków atmosferycznych lub też poddane normalnemu użytkowaniu przez dłuższy czas, może wykazywać oznaki zużycia. EDEA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną wymianę lub naprawę jakichkolwiek części lub tworzyw, motywowaną ich normalnym zużyciem lub wyłącznie ich zmianami wizualnymi.
 14. Klient zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od zaistniałej okoliczności, poinformować EDEA o wszelkich awariach, uszkodzeniach lub poluzowaniu się komponentów Instalacji Fotowoltaicznej, jak również o jakichkolwiek nieprawidłowościach lub zmianach w łączności z siecią oraz kradzieży Instalacji Fotowoltaicznej. Zawiadomienie powinna nastąpić co najmniej w formie dokumentowej.
 15. EDEA może obciążyć Klienta kosztami wynikającymi z wezwania przez niego Ekipy Montażowej, jeżeli wezwanie to okazało się w pełni bezpodstawne.

  Dostęp do Internetu i gromadzenie danych

 16. Klient jest zobowiązany do nieprzerwanego udostępniania, na własny koszt, sprawnego i stabilnego połączenia internetowego do falownika (falowników) Instalacji Fotowoltaicznej. Jakakolwiek awaria lub przerwa w dostępie do Internetu może uczynić niemożliwym wykonywanie przez EDEA obowiązków wynikających z Umowy. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej, a w przypadku określonych modeli falowników – także do sterowania Instalacją Fotowoltaiczną – niezbędny jest dostęp do Internetu.
 17. Warunkiem podłączenia Instalacji Fotowoltaicznej do Internetu jest zapewnienie przez Klienta zasięgu sieci Wi-Fi w pobliżu miejsca montażu falownika (falowników) oraz udostępnienie przez Klienta w trakcie montażu Ekipie Montażowej nazwy oraz hasła do sieci Wi-Fi.
 18. W przypadku, gdy zasięg sieci Wi-Fi i jakość sygnału nie są wystarczające, Klient jest zobowiązany do zapewnienia i doprowadzenia do Instalacji Fotowoltaicznej połączenia z Internetem. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że nie wszystkie falowniki mogą zostać połączone z Internetem w inny sposób niż przez sieć Wi-Fi.
 19. Klient jest zobowiązany do upewnienia się, że połączenie internetowe jest sprawne, a także, że falownik(i) został(y)skonfigurowany(e) z za pomocą prawidłowego hasła dostępu do sieci Wi-Fi. EDEA oraz Ekipa Montażowa nie ponoszą odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem internetowym.
 20. EDEA lub Ekipa Montażowa udziela Klientowi pomocy w rejestracji Instalacji Fotowoltaicznej na portalu internetowym producenta falownika. Gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie danych na portalu producenta podlega warunkom określonym przez danego producenta i stanowi kwestię rozstrzygać wyłącznie między producentem falownika a Klientem. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na rejestrację Instalacji Fotowoltaicznej na portalu internetowym producenta falownika, wówczas jest zobowiązany do wyraźnego powiadomienia o tym fakcie.
 21. Samodzielna weryfikacja przez Klienta danych dotyczących produkcji energii przez Instalację Fotowoltaiczną jest możliwa za pośrednictwem dostępnych aplikacji, w tym za pośrednictwem Otovo App oraz Otovo My Page. Dostępność danych dotyczących produkcji energii przez Instalację Fotowoltaiczną jest uzależniona od zapewnienia przez Klienta stabilnego i silnego połączenia internetowego oraz od połączenia Instalacji Fotowoltaicznej z portalem internetowym producenta falownika zgodnie z przekazanymi instrukcjami. EDEA nie gwarantuje, że synchronizacja danych z portalem producenta falownika będzie przebiegać w sposób stabilny i nieprzerwany. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że synchronizacja danych może się zakończyć w wyniku wycofania lub aktualizacji aplikacji Otovo App i Otovo My Page w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
 22. Klient niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez EDEA rejestracji Instalacji Fotowoltaicznej na portalu internetowym producenta falowników, w tym do przekazania adresu Nieruchomości, na której dokonano montażu Instalacji Fotowoltaicznej. Klient niniejszym wyraża zgodę, aby EDEA miała dostęp do danych przechowywanych na portalu internetowym producenta falowników, a dotyczących produkcji energii elektrycznej przez Instalację Fotowoltaiczną, a także by mogła te dane przechowywać i pobierać.
 23. EDEA i Otovo mogą gromadzić i przetwarzać dane produkcyjne z Instalacji Fotowoltaicznej. Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych znajdują się w polityce prywatności.

Szkody spowodowane przez Instalację Fotowoltaiczną lub w wyniku jej montażu

 1. EDEA i Ekipa Montażowa są zobowiązani do dbania o mienie Klienta w trakcie montażu Instalacji Fotowoltaicznej. EDEA zobowiązuje się do naprawienia szkody, jeśli powstała ona z niedbalstwa EDEA.
 2. Drobne uszkodzenia, takie jak: pojedyncze połamane dachówki, wgniecenia lub zarysowania pokrycia dachowego oraz niewielkie oddziaływania na Nieruchomość Klienta wynikające z normalnych czynności montażowych, w tym: przebicie więźby dachowej gwoździami lub wkrętami, a także ewentualne zmiany właściwości dachu w zakresie odprowadzania wody lub zalegającego śniegu stanowią akceptowalne ryzyko montażu Instalacji Fotowoltaicznej. EDEA nie ponosi odpowiedzialności za tego typu uszkodzenia.
 3. Klient oświadcza, iż jest świadomy, że montaż Instalacji Fotowoltaicznej wiąże się z możliwym ryzykiem wystąpienia wgnieceń w panelach dachowych, które mogą prowadzić do utraty gwarancji na ten produkt. EDEA i Ekipa Montażowa nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wynikającą z utraty gwarancji lub wgnieceń w panelach dachowych.
 4. EDEA i Ekipa Montażowa nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą na mieniu publicznym lub na mieniu osób trzecich i mającą swoje źródło w Instalacji Fotowoltaicznej, jak również za konsekwencje takiej szkody, chyba że szkoda stanowi skutek zawinionego zachowania lub niedbalstwa EDEA lub Ekipy Montażowej.
 5. EDEA i Ekipa Montażowa nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą na mieniu Klienta, która stanowi skutek niedbalstwa Klienta lub nieprzestrzegania przez niego Umowy.
 6. EDEA i Ekipa Montażowa nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę powstałą na skutek wejścia osób nieupoważnionych na teren, gdzie następuje montaż Instalacji Fotowoltaicznej.
 7. Wszelkie szkody wyrządzone Klientowi przez EDEA, Ekipę Montażową lub inny podmiot trzeci, za który EDEA ponosi odpowiedzialność, zostaną naprawione przez EDEA.
 8. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia EDEA o wszelkich szkodach lub usterkach powstałych w Instalacji Fotowoltaicznej. EDEA nie jest zobowiązana do naprawienia jakiejkolwiek szkody, w tym przeprowadzenia naprawy lub wymiany uszkodzonego elementu, jeśli szkoda ta nie została zgłoszona przez Klienta w rozsądnym czasie po wykryciu jej przez Klienta.
 9. EDEA jest zobowiązana do przeprowadzenia naprawy lub wymiany wadliwego komponentu Instalacji Fotowoltaicznej lub szkody powstałej w wyniku montażu Instalacji Fotowoltaicznej w najbliższym możliwym terminie, liczonym od dnia zawiadomienia EDEA o usterce lub szkodzie.
 10. EDEA zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej Klientowi w wyniku zawinionego opóźnienia w Dostawie Instalacji Fotowoltaicznej i wad Instalacji Fotowoltaicznej. Za szkodę w rozumieniu niniejszego postanowienia uznaje się konieczne i udokumentowane wydatki, jakie Klient musiał ponieść w związku z zaistnieniem wady.
 11. EDEA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, jeżeli powstała ona w wyniku okoliczności, na które EDEA i Ekipa Montażowa nie miały wpływu i których wystąpienia EDEA i Ekipa Montażowa nie mogły w uzasadniony sposób przewidzieć.
 12. EDEA nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci utraconych korzyści, będącą skutkiem opóźnienia w Dostawie lub wad Instalacji Fotowoltaicznej, chyba, że szkoda ta powstała w wyniku rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania ze strony EDEA.

Gwarancja

 1. EDEA gwarantuje Klientowi prawidłowe funkcjonowanie i przydatność Instalacji Fotowoltaicznej przez cały okres obowiązywania Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania przez Klienta z Opcji Zakupu gwarancja ta udzielana jest na okres 5-letni pomniejszony o okres, w którym obowiązywała Umowa. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się z dniem Dostawy Instalacji Fotowoltaicznej.
 2. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Instalacji Fotowoltaicznej wynikające z nieprawidłowego montażu Instalacji Fotowoltaicznej lub wadliwego działania jej komponentów, które ujawnią się w okresie obowiązywania gwarancji i za które odpowiedzialność ponosi EDEA, zostaną usunięte przez EDEA zgodnie z Umową. Gwarancja nie obejmuje zmniejszonej produkcji energii elektrycznej wynikającej z normalnego zużycia komponentów Instalacji Fotowoltaicznej.
 3. Klient jest zobowiązany zawiadomić EDEA w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Instalacji Fotowoltaicznej. Zawiadomienie powinno być dokonane niezwłocznie, w możliwie najwcześniejszym terminie, tak aby do minimum ograniczyć ewentualne negatywne skutki awarii.
 4. W ramach udzielonej gwarancji EDEA nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej, w tym za utratę produkcji energii lub jakąkolwiek szkodę powstałą w mieniu Klienta.
 5. W ramach udzielonej gwarancji EDEA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie lub jakiekolwiek uszkodzenie Instalacji Fotowoltaicznej spowodowane lub wynikające z działania lub zaniechania Klienta lub osoby trzeciej oraz wszelkich zdarzeń zewnętrznych. Gwarancja nie obejmuje w szczególności uszkodzeń lub zakłóceń:
 • Spowodowanych pośrednio lub bezpośrednio przez Klienta lub osobę trzecią.
 • Wynikających z przeprowadzenia przez Klienta lub osobę trzecią prac ingerujących w Instalację Fotowoltaiczną.
 • Wynikających ze zdarzeń pogodowych, pożarów, klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń.
 • Wynikających z zakłóceń w sieci energetycznej, w tym z wysokiego lub niskiego napięcia w sieci.

Sprzedaż Nieruchomości

 1. Jeżeli Klient zamierza sprzedać Nieruchomość, powinien niezwłocznie powiadomić EDEA o takiej okoliczności. Klient może zdecydować się na rozwiązanie lub przeniesienie niniejszej Umowy na osobę kupującą Nieruchomość, przy czym ta ostatnia opcja wymaga zgody EDEA, której EDEA nie będzie bezzasadnie odmawiać. W żadnym wypadku odmowa nie zostanie uznana za nieuzasadnioną, jeżeli: (i) nowy właściciel Nieruchomości został poddany weryfikacji wiarygodności finansowej przez EDEA, a wyniki tej weryfikacji są negatywne lub (ii) jeżeli nowy właściciel Nieruchomości jest osobą prawną.
 2. W przypadku wstąpienia do Umowy przez nabywcę Nieruchomości, nabywca Nieruchomości musi wyrazić zgodę na cesję Umowy oraz przejmie wszystkie prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy.

Płatności

 1. Po podpisaniu Umowy, a przed dokonaniem montażu Instalacji Fotowoltaicznej EDEA dokona weryfikacji wiarygodności finansowej Klienta poprzez sprawdzenie Klienta w biurze informacji gospodarczej, na co Klient wyraża zgodę. W przypadku, gdy w wyniku kontroli ujawnione zostanie, że wiarygodność finansowa Klienta jest niska, a w szczególności, że posiadane przez niego środki finansowe nie dają gwarancji terminowej zapłaty Rat Miesięcznych, EDEA przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od dnia zakończenia kontroli.
 2. Klient jest zobowiązany do uiszczania na rzecz EDEA Rat Miesięcznych. Zapłata będzie następowała pierwszego dnia każdego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez EDEA. Preferowaną przez EDEA formę uiszczania Rat Miesięcznych stanowi polecenie zapłaty.
 3. Faktury obejmujące kolejne Raty Miesięczne wystawiane będą począwszy od dnia Dostawy Instalacji Fotowoltaicznej. Do kwot wskazanych na fakturach doliczona zostanie wartość podatku VAT w aktualnie obowiązującej wysokości.
 4. Brak uiszczenia przez Klienta Raty Miesięcznej skutkować będzie naliczeniem Odsetek za Opóźnienie. Odsetki za Opóźnienie od kwoty należnej, a nieuiszczonej liczone będą od dnia wymagalności Raty Miesięcznej do dnia faktycznej zapłaty.
 5. W przypadku nieuiszczenia przez Klienta Raty Miesięcznej EDEA wezwie go do zapłaty zaległej Raty Miesięcznej. Odsetki za Opóźnienie będą naliczane od dnia otrzymania przez Klienta wezwania do zapłaty.

Ubezpieczenie

 1. Klient zawarł umowę ubezpieczenia Instalacji Fotowoltaicznej. Klient zobowiązany jest do utrzymywania ubezpieczenia Nieruchomości od szkody powstałej w Instalacji Fotowoltaicznej w okresie obowiązywania niniejszej Umowy oraz do powiadomienia ubezpieczyciela o montażu Instalacji Fotowoltaicznej na terenie Nieruchomości. Klient zobowiązuje się uczynić EDEA beneficjentem wszelkich płatności otrzymanych od ubezpieczyciela z tytułu szkody powstałej w Instalacji Fotowoltaicznej.

Własność Instalacji Fotowoltaicznej i Opcja Zakupu

 1. Instalacja Fotowoltaiczna stanowi własność EDEA. Bez pisemnej zgody EDEA Klient nie może – w całości ani w części – przenieść, sprzedać lub oddać do używania osobie trzeciej Instalacji Fotowoltaicznej.
 2. Instalacja Fotowoltaiczna nie może być przedmiotem jakichkolwiek obciążeń ani zastawów dokonanych w związku z zobowiązaniami zaciągniętymi przez Klienta lub osoby trzecie.
 3. EDEA udziela Klientowi prawa do zakupu Instalacji Fotowoltaicznej w Dacie Końcowej za cenę wartości rynkowej Instalacji Fotowoltaicznej, ale nie mniejszą niż równowartość ostatniej Raty Miesięcznej („Opcja Zakupu”). Warunkiem skorzystania przez Klienta z Opcji Zakupu jest prawidłowe wykonywanie przez Klienta postanowień Umowy. Klient wykonuje Opcję Zakupu poprzez złożenie EDEA pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z Opcji Zakupu na co najmniej 30 dni przed Datą Końcową i uiszczenie na rzecz EDEA ceny, o której mowa powyżej.
 4. EDEA udziela Klientowi prawa do wykupu Instalacji Fotowoltaicznej w każdym czasie trwania Umowy za cenę równą pozostałej Wartości Rezydualnej Instalacji Fotowoltaicznej („Opcja Wcześniejszego Wykupu”). Warunkiem skorzystania przez Klienta z Opcji Wcześniejszego Wykupu jest prawidłowe wykonywanie przez Klienta postanowień Umowy. Klient wykonuje Opcję Wcześniejszego Wykupu poprzez złożenie EDEA pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z Opcji Wcześniejszego Wykupu. Po dokonaniu zapłaty, własność Instalacji Fotowoltaicznej przechodzi na Klienta.
 5. Otovo będzie wyłącznym właścicielem baz danych oraz wszelkich metryk, obliczeń lub innego rodzaju informacji pochodzących z oprogramowania zawartego w Instalacji Fotowoltaicznej.

Rozwiązanie Umowy

 1. Jeżeli pomimo nadejścia Daty Końcowej Klient nie skorzystał z Opcji Zakupu, Klient jest zobowiązany do zwrotu Instalacji Fotowoltaicznej. Koszt zwrotu Instalacji Fotowoltaicznej ponosi Klient.

Naruszenie i sposoby usunięcia naruszenia

Za naruszenie przez Klienta postanowień Umowy uznaje się w szczególności:

 1. Brak zapłaty dwóch Rat Miesięcznych lub opóźnienie w zapłacie sześciu lub więcej Rat Miesięcznych, bez względu, czy następują one po sobie, czy nie.
 2. Naruszenie zasad konserwacji lub nieprawidłowe korzystanie z Instalacji Fotowoltaicznej.
 3. Naruszenie obowiązków informacyjnych przyjętych przez Klienta.
 4. Naruszenie obowiązku posiadania umowy ubezpieczenia Nieruchomości od szkód w Instalacji Fotowoltaicznej.
 5. Utrudnianie lub uniemożliwianie montażu Instalacji Fotowoltaicznej lub utrudnianie lub uniemożliwianie jej demontażu po nadejściu Daty Końcowej.
 6. Utrudnianie lub uniemożliwianie EDEA dostępu do Nieruchomości w celu przeprowadzenia zaplanowanych prac konserwacyjnych i naprawczych Instalacji Fotowoltaicznej.
 7. Przeniesienie, sprzedaż, oddanie do używania osobie trzeciej – w całości lub części – Instalacji Fotowoltaicznej bez uprzedniej pisemnej zgody EDEA.
 8. Za naruszenie zobowiązania po stronie EDEA uznaje się w szczególności:
 9. Brak dostarczenia lub montażu na Nieruchomości Instalacji Fotowoltaicznej o uzgodnionej mocy Wp, zgodnie z postanowieniami Umowy.
 10. Niewykonywanie usług serwisowych Instalacji Fotowoltaicznej w zakresie wskazanym w Umowie.
 11. Niedokonywanie napraw lub wymiany komponentów Instalacji Fotowoltaicznej w zakresie wskazanym w Umowie.
 12. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, o którym mowa w punkcie 22.1., EDEA wezwie Klienta do prawidłowego wykonywania Umowy i wyznaczy Klientowi na piśmie odpowiedni termin dodatkowy do usunięcia skutków naruszenia (w szczególności w przypadku naruszenia, o którym mowa w punkcie 22.1. lit. a – do zapłaty zaległych rat), z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku EDEA przysługuje prawo żądania od Klienta natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w Umowie, a niezapłaconych Rat Miesięcznych, pomniejszonych o korzyści, jakie EDEA uzyskała wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania Umowy.

Cesja

 1. Wszelkie prawa i obowiązki EDEA wynikające z Umowy mogą zostać przeniesione przez EDEA na osobę trzecią, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody EDEA.

Ochrona danych

 1. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta przez EDEA znajdują się w załączniku nr 1 do Umowy. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych klientów EDEA znajdują się także w polityce prywatności znajdującej się pod następującym linkiem: https://www.otovo.pl/legal/privacy. Klient w każdej chwili może także uzyskać informację dot. przetwarzania jego danych osobowych kontaktując się z EDEA drogą mailową na adres: kontakt@otovo.pl.

Podatki i opłaty

 1. Wszelkie koszty, w tym opłaty i wydatki, poniesione w związku z przygotowaniem, negocjacjami, wykonaniem i realizacją niniejszej Umowy, ponosi Klient. Postanowienia tego nie stosuje się w odniesieniu do opłat nakładanych na Strony w drodze powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które będą ponoszone zgodnie z tymi przepisami.

Rozwiązanie Umowy przez Klienta

Prawo odstąpienia:

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od podpisania Umowy, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przy użyciu formularza przekazanego przez EDEA na żądanie Klienta lub sporządzonego samodzielnie w formie dokumentowej.
 2. W przypadku, gdy Klient chce rozwiązać Umowę przed okresem jej trwania bez skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu powinien poinformować o tym EDEA. EDEA zobowiązuje się do podjęcia w tym zakresie negocjacji z Klientem, których wynikiem powinno być zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy pod warunkiem uzgodnienia stosownego rozliczenia wynikającego z wcześniejszego rozwiązania Umowy.
 3. W przypadku śmierci Klienta, jego spadkobiercy, będący osobami fizycznymi, po pomyślnym przejściu przez nich weryfikacji finansowej przeprowadzonej przez EDEA, są uprawnieni, według ich wyboru, do: (i) wstąpienia w prawa i obowiązki Klienta wynikające z Umowy albo (ii) zakupienia Instalacji Fotowoltaicznej za cenę równą pozostałej Wartości Rezydualnej Instalacji Fotowoltaicznej. Spadkobiercy Klienta o skorzystaniu z uprawnienia informują EDEA na piśmie w terminie 30 dni od dnia śmierci Klienta. W przypadku niezachowania terminu Umowa wygasa. Wówczas EDEA jest uprawniona do żądania od spadkobierców Klienta natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w Umowie, a niezapłaconych Rat Miesięcznych, pomniejszonych o korzyści, jakie EDEA uzyskała wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania Umowy.

Rozwiązanie Umowy przez EDEA

EDEA ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, ale nie później niż w terminie 90 dni od podpisania Umowy, jeżeli:

 1. wykonanie montażu Instalacji Fotowoltaicznej wiąże się z nadmiernym ryzykiem wystąpienia niebezpieczeństwa grożącego EDEA lub Ekipie Montażowej, spowodowanym okolicznościami niezależnymi od EDEA i Ekipy Montażowej, związanymi w szczególności z nieprzystosowaniem Nieruchomości do montażu, w tym także złym pokryciem dachowym, wystąpieniem na terenie Nieruchomości niebezpieczeństwa w postaci zwierząt oraz innych okoliczności nieprzewidzianych przez EDEA i Ekipę Montażową, niedających się usunąć lub nieusuniętych pomimo wezwań skierowanych przez EDEA lub Ekipę Montażową;
 2. ostateczny koszt Instalacji Fotowoltaicznej, wynikający ze zgłoszonego przez Klienta zamiaru dokonania modyfikacji w projekcie Instalacji Fotowoltaicznej (takiej jak: zwiększenie liczby Paneli Fotowoltaicznych lub zmiana ich modelu, zwiększenie liczby falowników lub zmiana ich modelu) znacząco przewyższa wskazaną w Umowie Cenę Instalacji Fotowoltaicznej;
 3. Klient zażąda, aby montaż Instalacji Fotowoltaicznej został przeprowadzony zgodnie z instrukcją przekazaną przez Klienta, jeżeli rozwiązania w niej zaproponowane nie są uzasadnione ważnymi względami a równocześnie powodują nadmierne trudności w montażu Instalacji Fotowoltaicznej lub prowadzą do zwiększenia Ceny;
 4. w ciągu 30 dni od podpisania Umowy Klient nie dostarczył EDEA informacji niezbędnych do wykonania projektu i montażu Instalacji Fotowoltaicznej;
 5. montaż Instalacji Fotowoltaicznej nie może zostać dokonany z uwagi na okoliczności, na które EDEA nie ma wpływu, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) w przypadku braku zgody właściwych organów administracyjnych lub zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 6. montaż Instalacji Fotowoltaicznej nie może zostać dokonany z uwagi na opóźnienia leżące po stronie Klienta lub po stronie podmiotów trzecich, za które Klient odpowiada, w tym w szczególności (ale nie wyłącznie) w przypadku, gdy Nieruchomość, na terenie której ma być przeprowadzony montaż Instalacji Fotowoltaicznej, nie jest ukończona lub gdy do Nieruchomości nie została doprowadzona sieć energetyczna.

Postanowienia końcowe

 1. Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami co do przedmiotu Umowy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, ustne i pisemne oświadczenia woli oraz inne ustalenia (wiążące lub niewiążące) poczynione przez Strony w odniesieniu do Umowy.
 2. Nagłówki zawarte w Umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla ułatwienia i nie mają wpływu na interpretację Umowy.
 3. Niniejsza Umowa została zawarta w formie pisemnej. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają zachowania formy szczególnej. Postanowienie to stosuje się także w przypadku zmiany niniejszego zastrzeżenia formy pisemnej.
 4. W celu właściwego wykonywania Umowy, Strony zobowiązują się do utrzymywania wzajemnego kontaktu. Komunikacja między Stronami będzie następować co najmniej w formie dokumentowej, poprzez wymianę wiadomości e-mail, przy czym: adres skrzynki elektronicznej Klienta to: [__], adres skrzynki elektronicznej EDEA to: kontakt@otovo.pl
 5. Nieważność któregokolwiek z postanowień Umowy lub załączników do Umowy nie powoduje nieważności pozostałej części Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy lub jej załączników za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia postanowień nieważnych, ważnymi i wykonalnymi postanowieniami o takim samym skutku prawnym lub gospodarczym.

Wybór prawa i jurysdykcji

 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umowy jest prawo polskie. W sprawach nie unormowanych Umową zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w tym przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
 2. Strony deklarują, że będą dążyły do ugodowego rozwiązywania wszelkich wątpliwości, powstałych w związku z wykonywaniem Umowy.
 3. Wszelkie spory wynikające z Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby EDEA.
 4. Umowa została sporządzona w trzech egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze przysługują EDEA, a jeden egzemplarz – Klientowi.