Warunki dla właściciela

[ważne od 20 lipca 2021 do 12 listopada 2021]
solar panels on roof
[ważne od 20 lipca 2021 do 12 listopada 2021]

ZAKRES I STRONY

Niniejsze warunki („Warunki”) mają zastosowanie do umowy („Umowa”) zawartej pomiędzy Otovo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł, której akta rejestrowe o numerze KRS 0000820167 prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272915472, www.otovo.pl („Otovo”) a klientem będącym osobą fizyczną („Klient”), dotyczącej usług świadczonych przez Otovo w zakresie sprzedaży, dostawy i montażu dopasowanej do potrzeb Klienta instalacji fotowoltaicznej („instalacja fotowoltaiczna" lub „instalacja”).

PRYWATNOŚĆ

Otovo przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami i wytycznymi odpowiednich organów regulacyjnych. Szczegółowy opis, w jaki sposób Otovo przetwarza dane osobowe zawarty jest w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.otovo.pl/privacy


PRZED MONTAŻEM

Ceny

Od czego zależy cena:

   Cena oferowana przez Otovo stanowi cenę instalacji fotowoltaicznej bez wad wraz z  dostawą i montażem („Cena”) pod warunkiem, że ogólne założenia cenowe określone w niniejszych Warunkach nie ulegną zmianie, a wszelkie informacje przedstawione przez Klienta (w tym informacje o nieruchomości, na której ma być zamontowana instalacja („Nieruchomość”) są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd („Założenia Cenowe”).

   Jeżeli Założenia Cenowe okażą się nieprawdziwe, niedokładne, wprowadzające w błąd lub gdy wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy (w szczególności tych wykonywanych na życzenie Klienta), Cena instalacji fotowoltaicznej i/lub jej konfiguracja techniczna mogą zostać odpowiednio zmienione. Klient może wyrazić zgodę na nową Cenę i/lub nową konfigurację techniczną  albo ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Ceny i/lub konfiguracji technicznej, na zasadach określonych w niniejszych Warunkach.

   Na wszelkie dodatkowe koszty Otovo jest zobowiązana uzyskać wyraźną zgodę Klienta.

Co obejmuje Cena:

   Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Cena określona jest w Umowie zawartej pomiędzy Otovo a Klientem.

   Cena zawiera usługę złożenia wniosku do Zakładu Energetycznego w imieniu Klienta. Zakład Energetyczny wymienia licznik na dwukierunkowy średnio w przeciągu 30 dni. Cena nie obejmuje dodatkowych zmian, które Klient może chcieć wprowadzić po swojej stronie np. zmiana mocy przyłączeniowej, zmiana taryfy lub innych decyzji, nie związanych z wymianą licznika.

   O ile w Umowie z Klientem nie określono inaczej, Cena nie obejmuje stosowania optymalizatorów.

   Wizyty na miejscu przed ustaloną datą montażu instalacji nie są przeprowadzane, chyba że zostaną uznane za konieczne przez Otovo lub partnera instalacyjnego Otovo.

   Kampanie i rabaty nie łączą się ani nie mogą być stosowane retrospektywnie po zawarciu Umowy.

   Otovo może udzielić Klientowi wsparcia w pozyskaniu finansowania zewnętrznego.

Ogólne założenia cenowe

   Klient przyjmuje do wiadomości, że do prawidłowego zamontowania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej konieczne jest spełnienie konkretnych warunków technicznych przez Nieruchomość Klienta.

   W celu przygotowania oferty Otovo ustala w bezpośrednim kontakcie z Klientem warunki techniczne Nieruchomości Klienta, na której ma zostać zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz inne, niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy informacje.

   Klient zawierając Umowę oświadcza, że wszelkie informacje udzielone przez Klienta Otovo lub Partnerowi w celu przygotowania oferty są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd. Klient zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w przekazywaniu danych technicznych dotyczących Nieruchomości, na której ma być zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

   Nieruchomość, na  której ma nastąpić montaż instalacji fotowoltaicznej będzie gotowa i dostępna do montażu w ustalonym z Klientem terminie.

   Otovo informuje, że okablowanie instalacji od dachu do falownika lub rozdzielnicy będzie przebiegać najbardziej praktyczną i ekonomiczną trasą. W sytuacji, gdy Klient będzie chciał zamontować okablowanie w innym miejscu niż proponuje Otovo lub Partner, co wpłynie na długość okablowania, Klient poniesie dodatkowe koszty wydłużenia okablowania.

   Falownik zostanie zamontowany i podłączony do sieci elektrycznej w tym samym budynku, na którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna, w tym samym lub przyległym pomieszczeniu, w którym znajduje się rozdzielnica lub obwód elektryczny. W przypadku montażu instalacji na gruncie, za  przygotowanie miejsca montażu instalacji (m.in. wykonania przekopu oraz zakup kabla) odpowiedzialny jest Klient, chyba że Klient i Otovo zgodnie, w formie pisemnej, postanowią, inaczej za dodatkowym wynagrodzeniem.

   Istniejące przewody elektryczne będą używane tylko wtedy, gdy okażą się przydatne i odpowiednie dla montażu instalacji fotowoltaicznej.

   Internetowa sieć publiczna lub domowa powinna mieć wystarczającą moc i jakość, aby podłączyć instalację fotowoltaiczną bez dodatkowych napraw lub zmian.

   Klient przyjmuje do wiadomości, że na potrzeby montażu instalacji pokrycie dachowe powinno być kompletne, stabilnie przymocowane, wolne od nieszczelności, a Nieruchomość powinna posiadać solidną konstrukcję dachu, odpowiednią do montażu i zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych. Jeżeli Nieruchomość będzie w takim stanie, że montaż instalacji fotowoltaicznej nie będzie mógł zostać wykonany bezpiecznie lub bez napraw lub prac konstrukcyjnych, ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, Otovo ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty  stwierdzenia złego stanu technicznego pokrycia lub konstrukcji dachu.

   Instalacje z panelami wbudowanymi w połać dachu, jeśli będą oferowane, są wyceniane oddzielnie, a cena obejmuje usunięcie dachówki i innych pokryć dachowych w wyznaczonym obszarze panelu. W przypadku montażu na nowym dachu, dach musi mieć już zamontowane krokwie.

   Specjalne pokrycia dachowe, takie jak pokrycia dachowe zawierające azbest, pokrycie wykonane z dachówek łupkowych czy pokrycie trawiaste, wykluczają montaż instalacji fotowoltaicznej. Otovo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia występowania specjalnego pokrycia dachowego.

   Przed zawarciem Umowy Klient ma obowiązek poinformować Otovo o tym, że pokrycie dachowe Nieruchomości jest wykonane z niestandardowych, kosztownych lub niedostępnych powszechnie materiałów (w tym importowanych) w celu dokonania oceny ewentualnych warunków montażu i Umowy.

Dotacje

   Otovo nie ponosi odpowiedzialności za złożenie w imieniu Klienta wniosku lub uzyskanie dotacji w ramach krajowych lub lokalnych programów dofinansowania lub wsparcia.

   Otovo może, ale nie jest zobowiązane, do udzielenia Klientowi pomocy w przygotowaniu treści wniosku o dotację.

Pozwolenia i zatwierdzenia

Klient oświadcza, że nie istnieją przeszkody prawne lub faktyczne, które uniemożliwiają mu zawarcie Umowy dotyczącej montażu instalacji fotowoltaicznej.

Wybór Partnera

   Klient akceptuje fakt, że w zakresie projektowania, montażu i dostawy instalacji fotowoltaicznej Otovo korzysta z usług partnerów instalacyjnych („Partner/-rzy”).

   Otovo wybiera  Partnerów  z najwyższą starannością, indywidualnie dla każdego projektu instalacji, biorąc pod uwagę koszty, czas dostawy i inne czynniki.

   Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych Partnerowi Otovo, w celu wykonania Umowy.

   W zakresie wykonania montażu instalacji (włącznie ze sporządzeniem Protokołu Dostawy), postanowienia niniejszych Warunków mają odpowiednie zastosowanie do Partnerów Otovo.

Sposób zawarcia umowy

   Umowa zostaje zawarta na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

   W celu zawarcia Umowy Otovo wysyła Klientowi link do dedykowanej oferty na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

   Jeżeli Klient akceptuje treść oferty oraz niniejsze Warunki w całości, powinien kliknąć pole „Podpisz jako właściciel”. Powyższa czynność spowoduje wygenerowanie strony www, na której Klient powinien wybrać opcję „Podpisz Umowę z obowiązkiem zapłaty”, a następnie pobrać treść Umowy.

   Po wykonaniu czynności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Klient otrzyma maila z platformy DocuSign, gdzie znajduje się Umowa, którą Klient powinien zaakceptować, podpisać i pobrać.

   Klient akceptuje fakt, że zawarcie Umowy w powyższy sposób generuje obowiązek zapłaty na rzecz Otovo.

   Umowę uznaje się za zawartą w chwili podpisania Umowy przez Klienta na platformie DocuSign.

Termin i czas trwania montażu

   Otovo dokłada najwyższej staranności, by dokonywać montażu w terminie ok. 30 dni od zawarcia Umowy. Termin montażu może zostać wydłużony o dodatkowe 30-60 dni.

   Montaż instalacji fotowoltaicznej zwykle wymaga 1-3 dni roboczych pracy, w zależności od pory roku, warunków pogodowych, rozmiaru instalacji i innych warunków lokalnych. Niektóre instalacje mogą wymagać więcej czasu, o czym Klient zostanie poinformowany.

   Części instalacji fotowoltaicznej mogą zostać dostarczone do Klienta, przed rozpoczęciem montażu. Z chwilą ich dostawy, Klient przejmuje odpowiedzialność za ich utratę lub zniszczenie.

W TRAKCIE MONTAŻU

Dostęp do nieruchomości Klienta i zasady współpracy

   Klient zapewni, by Otovo i jej Partnerzy uzyskali swobodny dostęp do Nieruchomości Klienta w celu przeprowadzenia montażu instalacji fotowoltaicznej.

   Klient zapewni, aby Otovo i jej Partnerzy uzyskali swobodny dostęp do sprawnych instalacji m.in. wodociągowej, elektrycznej i sanitarnej  przez cały czas przeprowadzenia montażu instalacji fotowoltaicznej.

   Klient usunie wszelkie usuwalne przeszkody i zapewni odśnieżenie posesji w celu uzyskania dostępu do Nieruchomości i przeprowadzenia montażu.

   Klient i Otovo zobowiązują się do aktywnego współdziałania w celu realizacji Umowy, a w szczególności do niezwłocznego informowania się o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Umowy.

Wyłączność Otovo na prace montażowe

   Żadna część montażu instalacji nie może być wykonywana przez Klienta ani wykonawców, których Klient zaangażuje samodzielnie, bez uprzedniej pisemnej zgody Otovo lub jej Partnerów.

   Otovo nie oferuje Klientowi żadnego wynagrodzenia ani rabatów z tytułu jakichkolwiek robót, które Klient wykona lub zleci samodzielnie.

Zmiany i konfiguracja

   Wstępny projekt instalacji przygotowywany jest na podstawie informacji udzielonych Otovo przez Klienta i stanowi element oferty przedstawianej Klientowi przed zawarciem Umowy. Otovo zachowuje należytą staranność w celu zidentyfikowania wszelkich potrzeb w zakresie zmian przed rozpoczęciem montażu instalacji fotowoltaicznej.

   Zmiany konfiguracji instalacji (np. liczby lub rodzaju paneli, optymalizatorów, falownika, materiałów czy wyposażenia) mogą nastąpić, jeśli szczególne warunki występujące na dachu wymagają zmniejszenia powierzchni pokrytej panelami fotowoltaicznymi, zwłaszcza związane z regulacjami dotyczącymi zdrowia lub bezpieczeństwa, lub gdy Klient przekazał nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd informacje dotyczące Nieruchomości.

PO MONTAŻU

Dostawa i uruchomienie

   Przez „Dostawę” instalacji fotowoltaicznej należy rozumieć prawidłowy montaż instalacji oraz sprawdzenie wszystkich urządzeń, zakończone podpisaniem przez Klienta i Otovo lub Partnera Otovo Protokołu Dostawy („Protokół”) bez uwag lub sporządzeniem Protokołu zgodnie z ust.3 poniżej.

   Klient ma obowiązek odbioru zamontowanej instalacji. Klient poinformuje Otovo bez zbędnej zwłoki, o odmowie odbioru instalacji fotowoltaicznej przez Klienta. Klient jest zobowiązany do poinformowania Otovo o przyczynach odmowy wraz z uzasadnieniem, w treści Protokołu.

   W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania Protokołu lub nieprzystąpienia do podpisania Protokołu przez Klienta, Otovo jest uprawnione do sporządzenia Protokołu jednostronnie, czyniąc w treści Protokołu stosowną wzmiankę.

   Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej i rozpoczęcie produkcji energii następuje po uzyskaniu zgody operatora lokalnej sieci energetycznej.

   Klient przyjmuje do wiadomości, że niektórzy operatorzy sieci wymagają wymiany licznika energii elektrycznej Klienta przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej. Otovo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w rozpoczęciu produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej spowodowane wymianą licznika energii elektrycznej przez operatora sieci.

   Klient nie może włączać instalacji do momentu wymiany licznika na dwukierunkowy przez zakład energetyczny.

   Otovo lub Partner udzielą pomocy przy uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej po Dostawie.

   Otovo dostarczy Klientowi dokumentację instalacji fotowoltaicznej. Dokumentacja będzie dostarczona w formie elektronicznej i będzie zawierać kartę katalogową produktu, Protokół oraz dokumentację przeciwpożarową (jeżeli jest wymagana dla danej mocy instalacji).

   Klient jest zobowiązany za zapewnienie zasilania instalacji elektrycznej w lokalu w momencie Dostawy.

Faktury i płatność

   Płatność Ceny następuje w ratach wskazanych w Umowie, na wskazany przez Otovo numer rachunku bankowego.

   Z uwagi na wartość i indywidualny charakter instalacji fotowoltaicznej, Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty pierwszej i drugiej raty przed rozpoczęciem montażu, zgodnie z Umową.

   Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty trzeciej raty w terminie 3 dni od dnia Dostawy instalacji.

   Własność instalacji fotowoltaicznej przechodzi na Klienta z momentem zapłaty trzeciej  raty, przy czym za chwilę dokonania zapłaty uznaje się moment zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Otovo.

   O ile Umowa lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, Otovo prześle Klientowi ostateczną fakturę po Dostawie instalacji fotowoltaicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę.

   W przypadku nieterminowej płatności, Klient zapłaci odsetki za opóźnienie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opóźnień w płatności.

Dane i monitorowanie

   Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do Internetu wymaga, aby Klient miał dostęp do sieci Wi-Fi w miejscu zainstalowania falownika oraz aby udostępnił nazwę sieci Wi-Fi i hasła instalatorowi podczas montażu.

   W przypadkach, gdy Wi-Fi nie jest dostępna lub jakość sygnału nie jest wystarczająca, Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie i doprowadzenie połączenia internetowego do miejsca montażu falownika.

   Otovo udzieli Klientowi pomocy przy zarejestrowaniu instalacji fotowoltaicznej na portalu internetowym producenta falowników, jeżeli Klient zgłosi taką potrzebę. Gromadzenie, przechowywanie i korzystanie z danych na portalu producenta podlega warunkom określonym przez danego producenta i jest przedmiotem uzgodnień wyłącznie między producentem a Klientem. Klient jest zobowiązany wyraźnie zgłosić brak chęci zarejestrowania instalacji fotowoltaicznej na portalu internetowym producenta falownika. Klient akceptuje fakt, że  brak rejestracji instalacji fotowoltaicznej na portalu internetowym producenta może mieć wpływ na możliwość skorzystania z gwarancji udzielanej przez producentów poszczególnych elementów instalacji.

   Klient akceptuje fakt, że Otovo może  gromadzić, przechowywać i wykorzystywać dane z instalacji fotowoltaicznej niebędące danymi osobowymi (produkcyjne), w celu monitorowania poprawności funkcjonowania instalacji.

   Klient akceptuje fakt, że w celu monitorowania i serwisowania instalacji fotowoltaicznej Otovo ma prawo do dostępu i przetwarzania danych dostępnych na portalu internetowych producenta falownika.

   Klient może w celu informacyjnym korzystać z aplikacji Otovo lub strony Moje Otovo, jeśli są one dostępne, aby zapoznać się z danymi produkcyjnymi z instalacji fotowoltaicznej. Dostępność danych w aplikacji Otovo lub na stronie Moje Otovo wymaga działającego połączenia internetowego oraz skonfigurowania instalacji fotowoltaicznej na portalu producenta falownika zgodnie z podanymi specyfikacjami. Otovo nie gwarantuje działającej w sposób ciągły integracji danych z portalem falownika. Klient  akceptuje fakt, że integracja danych, aplikacja Otovo i strona Moje Otovo może ulec zmianie lub wyłączeniu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

   Projekty sprzedawane z optymalizatorami nie obejmują monitorowania wydajności na poziomie panelu w aplikacji Moje Otovo.

Warunki instalacji

   Wielkość falownika zostanie odpowiednio dobrana na podstawie ogólnie przyjętych standardów rynkowych względem wielkości współczynnika sumarycznej mocy modułów DC do mocy wyjściowej inwertera AC. Ponieważ większość falowników jest bardziej wydajna przy ich wysokim obciążeniu, w wielu przypadkach falownik zostanie zwymiarowany z mocą nieco mniejszą niż nominalna moc prądu stałego wszystkich połączonych paneli fotowoltaicznych. Ma to na celu zoptymalizowanie rocznej produkcji energii i może skutkować zmniejszeniem szczytowej mocy wyjściowej z instalacji fotowoltaicznej w dni szczególnie słoneczne.

   Klient przyjmuje do wiadomości, że instalacja fotowoltaiczna może emitować dźwięk wynikający z pracy wentylatorów chłodzących lub elementów przełączających w falownikach fotowoltaicznych.

Marketing i media społecznościowe

Klient może w formie pisemnej (w tym elektronicznie) wyrazić zgodę na wykorzystywania przez Otovo zdjęć Nieruchomości Klienta, instalacji fotowoltaicznej i procesu montażu w działalności marketingowej, w tym w mediach społecznościowych. Zdjęcia, które będą wykorzystywane przez Otovo, muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Klienta.

GWARANCJE

Gwarancja na montaż

   Zabezpieczając gwarancje udzielane przez producenta paneli fotowoltaicznych,  falownika lub optymalizatorów, Otovo udziela dodatkowej 10-letniej gwarancji na usługę montażu instalacji fotowoltaicznej.

   Klient jest odpowiedzialny za jak najszybsze powiadomienie Otovo na wskazane w niniejszych Warunkach adresy (korespondencyjny lub e-mail) o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu instalacji związanych z jej montażem oraz za dołożenie wszelkich starań, aby zminimalizować skutki uszkodzeń.

   Okres gwarancji na montaż rozpoczyna się w momencie Dostawy instalacji fotowoltaicznej.

   Gwarancja na montaż udzielona przez Otovo obejmuje bezpośrednie i niezbędne koszty związane z usunięciem wady w montażu instalacji fotowoltaicznej.

   Klient odpowiada za wszelkie bezpośrednie koszty poniesione przez Otovo w przypadku niezasadnego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego przez Klienta.

   Wszelkie prace wykonywane na zamontowanej instalacji przez Klienta lub na zlecenie Klienta, z pominięciem Otovo, skutkują utratą gwarancji.

Gwarancja na produkt

   Zabezpieczając gwarancje udzielane przez producentów paneli fotowoltaicznych, optymalizatorów  lub falownika, Otovo udziela dodatkowej 10-letniej gwarancji na, panele, falowniki, optymalizatory, zestawy montażowe i kable użyte podczas montażu („Produkt” lub „Produkty”).

   Klient jest odpowiedzialny za jak najszybsze powiadomienie Otovo na wskazane w niniejszych Warunkach  adresy (korespondencyjny lub e-mail) o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu Produktów oraz za dołożenie wszelkich starań, aby zminimalizować skutki uszkodzeń.

   Okres gwarancji na Produkt rozpoczyna się w momencie Dostawy instalacji fotowoltaicznej.

   W okresie gwarancji na Produkty, Otovo gwarantuje, że wyżej wymienione Produkty będą funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem i będą wolne od wszelkich wad produkcyjnych.

   W okresie gwarancyjnym wszelkie Produkty wadliwe lub nieprawidłowo działające zostaną wymienione lub naprawione, według wyłącznego uznania Otovo.

   Gwarancja na Produkt udzielona przez Otovo obejmuje bezpośrednie i niezbędne koszty związane z naprawą lub wymianą Produktu wadliwego.

   Klient odpowiada za wszelkie bezpośrednie koszty poniesione przez Otovo w przypadku niezasadnego zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego przez Klienta.

   Wszelkie gwarancje na Produkt udzielone bezpośrednio przez producenta są przedmiotem uzgodnień między Klientem a producentem. Klient akceptuje fakt, że dla ważności gwarancji producent może wymagać dodatkowych czynności np. rejestracji elementów instalacji na portalu internetowym danego producenta.

   Wszelkie prace wykonywane na zamontowanej instalacji przez Klienta lub na zlecenie Klienta, z pominięciem Otovo, skutkują utratą gwarancji.

   Skorzystanie przez Klienta bezpośrednio z gwarancji udzielonej przez danego producenta Produktu w okresie obowiązywania gwarancji udzielonej przez Otovo, z pominięciem Otovo, powoduje utratę wszystkich gwarancji udzielonych przez Otovo.

Gwarancje wydajności

   Otovo gwarantuje, że instalacja fotowoltaiczna posiada szacunkową nominalną moc wyjściową systemu prądu stałego, jednak na produkcję energii mają wpływ również inne czynniki, o czym mowa w ust. 2 poniżej.

   Szacunkowa produkcja energii podana przez Otovo opiera się na mocy systemu i dostępnych bazach danych dotyczących nasłonecznienia, danych klimatycznych i szczegółowych informacji o miejscu instalacji. Klient akceptuje fakt, że rzeczywista produkcja energii będzie się zmieniać w czasie i mogą na nią wpływać czynniki, na które Otovo wpływu nie ma np. lokalne wahania pogody, zacienienie przez drzewa, sąsiednie budynki lub elementy konstrukcyjne, przerwy w dostawie prądu lub problemy z dostępem do Internetu. Szacunkowa produkcja energii podana przez Otovo nie uwzględnia żadnego zacienienia spowodowanego elementami budynku, pobliskimi budynkami, zadrzewieniem itp.

   Klient akceptuje fakt, że wszystkie Produkty są podatne na zużycie, co z czasem może skutkować zmniejszeniem wydajności energetycznej instalacji i produkcji energii. Należy spodziewać się zmniejszenia produkcji energii spowodowanego normalnym zużyciem lub zużyciem wynikającym z danych dotyczących maksymalnego zużycia podanych przez producenta.

   Wszelkie gwarancje na produkcję udzielone bezpośrednio przez producenta są przedmiotem uzgodnień między Klientem a producentem. Należy pamiętać, że takie gwarancje na produkcję mogą wymagać od Klienta rejestracji produktów zgodnie z procedurami producenta.

Rękojmia

Okres rękojmi na wykonaną instalację ustala się na 2 lata od daty Dostawy zakończonej podpisaniem przez Klienta i Otovo Protokołu bez uwag.

Upływ gwarancji udzielonych przez Otovo

Po upływie okresów gwarancji udzielonych przez Otovo na Produkt czy montaż instalacji, Klient, który chce skorzystać z gwarancji może bezpośrednio kontaktować się z producentem danego Produktu (pod warunkiem, że gwarancja jeszcze obowiązuje) lub skorzystać z pomocy Otovo (usługi odpłatne).

USZKODZENIA I ODSZKODOWANIA

Uszkodzenia

Uszkodzenie nieruchomości Klienta

   Otovo zobowiązuje się do należytej dbałości o Nieruchomość i ogólne mienie Klienta podczas montażu instalacji fotowoltaicznej.

   Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku ze specyfiką montażu instalacji na dachu,  mogą wystąpić niewielkie oddziaływania normalnych prac montażowych na Nieruchomość Klienta np. pęknięcia dachówek, wgniecenia lub rysy w pokryciach dachowych, otworów na kratownice wynikających z użycia gwoździ lub wkrętów. Przed  zawarciem Umowy Klient powinien poinformować Otovo, jeśli nie posiada zapasowych dachówek.

Naprawa uszkodzeń

   Otovo ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. Otovo nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

   Klient jest odpowiedzialny za jak najszybsze powiadomienie Otovo w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub usterek, zaś przy Dostawie Klient jest zobowiązany zgłosić wszelkie uszkodzenia i usterki w treści Protokołu.

   Otovo zobowiązuje się do naprawy uszkodzeń powstałych podczas montażu tak szybko, jak to możliwe i w stosownym terminie od powiadomienia Otovo przez Klienta. Otovo zobowiązuje się przyjąć zgłoszenie o usterce w ciągu 2 dni roboczych.

   Klient zobowiązuje się nie wykonywać napraw uszkodzeń powstałych w związku z montażem instalacji samodzielnie oraz nie powinien zlecać podmiotowi trzeciemu naprawy takich uszkodzeń. Przystąpienie przez Klienta do naprawy uszkodzeń powstałych w związku z montażem skutkuje utratą wszystkich gwarancji udzielonych przez Otovo.

Wyłączenie odpowiedzialności

   Klient oświadcza, że instalacja fotowoltaiczna nie jest głównym źródłem energii elektrycznej Klienta. Otovo nie ponosi odpowiedzialności z tytułu pokrycia jakichkolwiek szkód czy strat Klienta w produkcji energii powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Otovo, w tym w szczególności usterek spowodowanych przez internetową sieć publiczną lub lokalną, przerwami w dostawie prądu, przesunięciem instalacji, używaniem instalacji niezgodnie z przeznaczeniem, niezastosowaniem się do uwag Otovo lub producentów elementów instalacji czy działaniem zwierząt, w szczególności ptaków czy gryzoni.

   Wszelkie roboty przy instalacji fotowoltaicznej powinny być wykonywane przez upoważniony personel. Otovo nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w wyniku napraw i konserwacji wykonanych przez nieupoważniony personel. Wszelkie zmiany w instalacji niewykonane przez Otovo lub Partnerów skutkują utratą praw z gwarancji.

   Otovo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w montażu instalacji, gdy opóźnienie zostało spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami spowodowanymi przyczynami nie leżącymi po stronie Otovo. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie nagłe, zewnętrzne, któremu nie można było zapobiec i którego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy w szczególności niekorzystne warunki pogodowe w tym zamieć, huragan, burza lub pożar, epidemia, atak terrorystyczny, klęski żywiołowe, opóźnienia w globalnych łańcuchach dostaw elementów instalacji fotowoltaicznych zamówionych przez Otovo lub Partnerów. W razie wystąpienia opóźnienia spowodowanego siłą wyższą, Klient i Otovo ustalą nowy termin montażu, chyba że Warunki stanowią inaczej.

ROZWIĄZANIE UMOWY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Rozwiązanie Umowy

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy przez Klienta

   Klient  może odstąpić od Umowy w sytuacjach przewidzianych w Umowie lub niniejszych Warunkach.

   Klient może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, chyba że za wyraźną zgodą Klienta, dostawa elementów instalacji fotowoltaicznej lub montaż instalacji rozpocznie się przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od Umowy. W wyniku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą od początku, a Otovo zwróci wszystkie dokonane przez Klienta płatności niezwłocznie, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji (chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu), nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Otovo zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta bezpośrednimi kosztami, w szczególności jeżeli takie koszty zostały poniesione na wyraźne żądanie Klienta (na przykład wizyta w miejscu montażu).

   Jeśli Klient życzy sobie, aby dostawa Produktów lub montaż instalacji zostały rozpoczęte przed upływem 14 dniowego okresu na odstąpienie od umowy, powinien on przekazać Otovo w formie pisemnej wyraźne żądanie tego dotyczące. Jeśli dostawa lub instalacja rozpocznie się przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy, Klient wyraża zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy. W takim przypadku, Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego wynagrodzenia.

   Prawo odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przez Klienta w terminie 14 dni od zdarzenia będącego podstawą do skorzystania z prawa odstąpienia chyba, że Umowa lub Warunki stanowią inaczej.

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy przez Otovo

   Otovo może odstąpić od Umowy w sytuacjach przewidzianych w Umowie lub niniejszych Warunkach.

   Otovo może odstąpić od Umowy bez żadnych kosztów po stronie Otovo, jeśli Klient w ciągu 30 dni od podpisania Umowy nie dostarczy Otovo lub Partnerom Otovo informacji niezbędnych do przeprowadzenia montażu.

   Otovo ma prawo odstąpić od Umowy bez żadnych kosztów po stronie Otovo w terminie 14 dni od stwierdzenia faktu przekazania przez Klienta nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji dotyczące Nieruchomości, mających wpływ na prawidłowe wykonanie Umowy.

   Otovo może odstąpić od  Umowy bez żadnych kosztów po stronie Otovo, jeśli instalacja nie może zostać zrealizowana z przyczyn niezależnych od Otovo w szczególności takich jak brak zgody organów administracji, brak zgody współwłaściciela Nieruchomości, wystąpienie siły wyższej, zmiana przepisów, ograniczenia wynikające z przepisów o higienie i bezpieczeństwie, ograniczenia wynikające z konstrukcji Nieruchomości, a szczególnie jej dachu.

   Otovo może odstąpić  od Umowy bez żadnych kosztów po stronie Otovo, jeśli instalacja nie może zostać wykonana w ustalonym z Klientem terminie z powodu opóźnień leżących po stronie Klienta lub stron trzecich zaangażowanych przez Klienta (np. brak gotowości Nieruchomości, brak energii elektrycznej lub z podobnych przyczyn).

   Otovo może odstąpić od Umowy bez żadnych kosztów, jeżeli Klient nie zapłaci w terminie I lub II raty, pomimo dodatkowego wezwania.

   Prawo odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przez Otovo w terminie 14 dni od zdarzenia będącego podstawą do skorzystania z prawa odstąpienia, chyba, że Umowa lub Warunki stanowią inaczej.

Oświadczenie o odstąpieniu

   Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Klienta jest  zmieszczony na stronie internetowej: https://www.otovo.pl/a/odstapienieodumowy oraz zostanie przesłany Klientowi najpóźniej w chwili zawarcia Umowy.

   Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient powinien przesłać listem poleconym przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na adres: kontakt@otovo.pl lub adres korespondencyjny 01-557 Warszawa, ul. Brodzińskiego 27.


Rozstrzyganie sporów

Spory między Klientem a Otovo powinny być rozstrzygane polubownie. Jeżeli nie jest to możliwe, każda ze Stron może wnieść spór do właściwego sądu powszechnego.

Reklamacje

   Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od wystąpienia usterki w pracy instalacji na adres poczty e-mail: serwis@otovo.pl

   Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać szczegółowy opis usterki wraz z datą jej ujawnienia.

   Otovo zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

   Jeżeli OTOVO nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się, że reklamacja została uznana.

   Odpowiedzi na reklamację Otovo udzieli na papierze lub innym trwałym nośniku.

Dane Kontaktowe

Klient może kontaktować się z Otovo w następujący sposób:
a) w sprawach związanych zamontowaną instalacją wysyłając e-mail na adres: serwis@otovo.pl
lub
b) w pozostałych sprawach wysyłając e-mail na adres: kontakt@otovo.pl
c) wysyłając korespondencję na adres: Otovo sp. z o.o., ul. Brodzińskiego 27, 01-577 Warszawa

Odpowiednie stosowanie przepisów

W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub niniejszych Warunkach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Dodatkowe informacje od Otovo:

Program lojalnościowy Otovo - fotowoltaika

Kliknij w link do programu lojalnościowego