Warunki dla właściciela

[ważne od 25 marca 2021 do 20 lipca 2021]

solar panels on roof

[ważne od 25 marca 2021 - 20 lipca 2021]

ZAKRES I STRONY

Niniejsze warunki („Warunki”) mają zastosowanie do umów zawieranych pomiędzy Otovo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze handlowym pod numerem KRS 0000820167, www.otovo.pl („Otovo”) a klientem będącym osobą fizyczną („Klient”), dotyczących usług świadczonych przez Otovo w zakresie dostawy i montażu dopasowanej do potrzeb Klienta instalacji fotowoltaicznej („instalacja fotowoltaiczna").

PRYWATNOŚĆ

Otovo przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz decyzjami i wytycznymi odpowiednich organów regulacyjnych. Szczegółowy opis, w jaki sposób Otovo przetwarza dane osobowe zawarty jest w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.otovo.pl/privacy


PRZED MONTAŻEM

Ceny

Od czego zależy cena:

 1. Cena oferowana przez Otovo stanowi cenę ostateczną instalacji fotowoltaicznej wraz z materiałami i montażem („Cena”) pod warunkiem, że ogólne założenia cenowe określone w niniejszych Warunkach pozostaną ważne, a wszelkie informacje przedstawione przez Klienta (w tym informacje o nieruchomości i budynku) są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd („Założenia Cenowe.”).

 2. Jeżeli Założenia Cenowe okażą się nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd, Cena instalacji fotowoltaicznej może zostać odpowiednio podwyższona lub obniżona. Klient może wyrazić zgodę na nową Cenę albo ma prawo odstąpić od Umowy.

 3. W przypadku rezygnacji Klienta z Umowy, Klient może zostać obciążony udokumentowanym kosztem transportu elementów instalacji fotowoltaicznej do i od Klienta.

Co obejmuje Cena:

 1. Z zastrzeżeniem niniejszych Warunków, Cena i inne koszty określone są w Umowie zawartej pomiędzy Otovo a Klientem.

 2. Cena zawiera usługę złożenia wniosku do Zakładu Energetycznego w imieniu Klienta. Zakład Energetyczny wymienia licznik na dwukierunkowy w przeciągu 30 dni. Cena nie obejmuje dodatkowych zmian, które może Klient chcieć wprowadzić po swojej stronie np. zmiana mocy przyłączeniowej, zmiana taryfy lub innych decyzji administracyjnych, nie związanych z wymianą licznika.

 3. O ile w Umowie z Klientem nie określono inaczej, Cena nie obejmuje stosowania optymalizatorów

 4. Wizyty na miejscu przed datą instalacji nie są przeprowadzane, chyba że zostaną uznane za konieczne przez Otovo lub partnerów instalacyjnych Otovo, którzy są odpowiedzialni za projektowanie i szczegółowe planowanie instalacji.

 5. Kampanie i rabaty nie łączą się ani nie mogą być stosowane retrospektywnie po zawarciu umowy.

Ogólne założenia cenowe

 1. Cenę uznaje się za ostateczną jeżeli spełnione są następujące Założenia cenowe.

 2. Budynek, w którym ma nastąpić montaż instalacji fotowoltaicznej będzie gotowy i dostępny do montażu.

 3. Okablowanie od dachu do falownika lub rozdzielnicy powinno przebiegać najbardziej praktyczną i ekonomiczną trasą, przy zachowaniu maksymalnej całkowitej długości kabla wynoszącej 50 metrów.

 4. Falownik jest montowany i podłączany do sieci elektrycznej w tym samym budynku, w którym znajduje się instalacja fotowoltaiczna, w tym samym lub przyległym pomieszczeniu, w którym znajduje się rozdzielnica lub obwód elektryczny, przy zachowaniu maksymalnej długości kabla wynoszącej 10 metrów.

 5. Istniejące przewody elektryczne będą używane tylko wtedy, gdy okażą się przydatne i odpowiednie dla sprzętu stosowanego w ramach projektu.

 6. Sieć publiczna i domowa są zgodne z przepisami prawa i mają wystarczającą moc i jakość, aby podłączyć instalację fotowoltaiczną bez dodatkowych napraw lub zmian.

 7. Rozdzielnica jest zgodna z prawem i zapewnia wystarczającą ilość miejsca.

 8. Główny bezpiecznik, obwody elektryczne i obwody wtórne zostały odpowiednio zwymiarowane.

 9. Montaż odbywa się w tym samym budynku, w którym znajduje się główna rozdzielnica. W przypadkach, gdy montaż jest prowadzony w innym budynku, mogą wystąpić dodatkowe koszty ze względu na potrzebę montażu dodatkowego okablowania lub instalacji obwodów pomocniczych.

 10. Pokrycie dachowe jest w odpowiednim stanie, jest wolne od nieszczelności oraz posiada solidną konstrukcję dachu odpowiednią do montażu i zabezpieczenia paneli fotowoltaicznych. Jeżeli dach lub budynek będzie w takim stanie, że montaż instalacji fotowoltaicznej nie będzie mógł zostać wykonany bezpiecznie bez poważnych napraw lub prac konstrukcyjnych, ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, Otovo ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni roboczych od daty przeprowadzenia kontroli przez Otovo lub instalatora.

 11. Pokrycie dachowe nie jest wykonane z dachówek łupkowych ani nie jest pokryciem trawiastym. Dla pokryć dachowych z łupka lub trawy może być konieczna inna wycena, o ile będzie to możliwe.

 12. instalacje z panelami wbudowanymi w połać dachu, jeśli będą oferowane, są wyceniane oddzielnie, a cena obejmuje usunięcie dachówki i innych pokryć dachowych w wyznaczonym obszarze panelu. W przypadku montażu na nowym dachu, dach musi mieć już zamontowane krokwie.

 13. Specjalne pokrycia dachowe, takie jak pokrycia dachowe zawierające azbest, są automatycznie odrzucane. Otovo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wykonania inspekcji dachu stwierdzającej istnienie azbestu.

Wypłacalność

Otovo ma prawo do sprawdzenia wypłacalności Klienta w publicznie dostępnych źródłach informacji. Otovo zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy z Klientem jeżeli można obiektywnie stwierdzić, że Klient ma problemy z wypłacalnością.

Dotacje

Otovo nie ponosi odpowiedzialności za złożenie wniosku lub uzyskanie dotacji w ramach krajowych lub lokalnych programów dofinansowania lub wsparcia w imieniu Klienta.

Otovo może, ale nie jest zobowiązane, do udzielenia pomocy w aplikowaniu o dotację.

Informacje przekazywane przez Klienta

 1. Cena instalacji fotowoltaicznej bazuje na informacjach przekazanych Otovo przez Klienta, w szczególności oparta jest o Założenia cenowe.

 2. Klient przekaże Otovo i jej partnerom wszelkie istotne informacje niezbędne dla montażu instalacji fotowoltaicznej.

 3. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji lub w razie kiedy Założenia cenowe okażą się nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd  Otovo może przedstawić nową wycenę instalacji fotowoltaicznej i jej montażu. Nowa Cena musi zostać zaakceptowana przez Klienta. Jeżeli Klient odmówi przyjęcia nowej Ceny, Klient lub Otovo mogą odstąpić od Umowy. Odstąpienie od Umowy nastąpi najpóźniej w terminie 14 dni od daty upływu terminu na akceptację nowej Ceny wskazanej w informacji do Klienta.

 4. Otovo może obciążyć Klienta udokumentowanymi kosztami poniesionymi przez Otovo w wyniku podania przez Klienta nieprawdziwych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji.

Pozwolenia i zatwierdzenia

 1. Przed montażem instalacji fotowoltaicznej, Klient o ile to konieczne, jest zobowiązany uzyskać niezbędne zgody i pozwolenia.

 2. Otovo może, ale nie jest zobowiązane, do udzielenia pomocy lub uzyskiwania zgód i pozwoleń.

Wybór instalatora

 1. W zakresie projektowania, montażu i dostawy instalacji fotowoltaicznej Otovo korzysta z partnerów instalacyjnych.

 2. Otovo wybiera instalatorów i partnerów instalacyjnych indywidualnie dla każdego projektu, biorąc pod uwagę koszty, czas dostawy i inne czynniki wedle uznania Otovo. Klient przyjmuje do wiadomości, że nie ma wpływu na wybór partnera instalacyjnego w zakresie projektowania, montażu i dostawy instalacji fotowoltaicznej.

Zaprojektowanie przedsięwzięcia

 1. Zaprojektowanie i zaplanowanie instalacji fotowoltaicznej, w tym ostatecznego dobór sprzętu i podzespołów i wykonania projektu elektrycznego i mechanicznego wykonuje partner instalacyjny i instalator. Projekt opiera się na informacjach przekazanych przez Klienta, takich jak adres nieruchomości, przesłane zdjęcia i informacje o pokryciu dachowym i jest indywidualnie projektowany i dostosowywany do potrzeb Klienta.

 2. instalator określa, czy rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych zgodnie z propozycją Otovo i Klienta jest odpowiednie i może, w razie potrzeby, wprowadzić zmiany w rozmieszczeniu paneli, aby przeprowadzić montaż zgodnie z wymogami bezpieczeństwa lub wymogami lub ograniczeniami lokalnego operatora sieci.

 3. instalator może zaproponować zmiany w instalacji w celu osiągnięcia pożądanej wydajności. Takie zmiany mogą obejmować zmianę rozmieszczenia paneli, zmianę liczby paneli lub dodanie optymalizatorów do jednego lub większej liczby paneli fotowoltaicznych.

 4. instalator planuje rozmieszczenie i instalację paneli fotowoltaicznych z zachowaniem względów bezpieczeństwa. Względy te wynikać mogą z ekspozycji na wiatr i śnieg i mogą powodować konieczność montażu barier i efektywnego odprowadzania wody deszczowej.

Termin i czas trwania montażu

 1. Otovo poda Klientowi szacunkowy termin i czas trwania montażu przed podpisaniem Umowy.

 2. Faktyczny termin montażu zostanie ustalony przez instalatora na etapie planowania projektu i zostanie podany Klientowi.

 3. Montaż paneli fotowoltaicznych i falowników zwykle wymaga 1-3 dni pracy, w zależności od wielkości projektu. Niektóre instalacje mogą wymagać więcej czasu. Jednak cały proces, w tym czas niezbędny na uzyskanie pozwoleń wymaganych na mocy prawa lub wymaganych przez lokalny zakład energetyczny zajmuje zwykle do 30 dni. Czas trwania montażu różni się w zależności od pory roku, warunków pogodowych, rozmiaru instalacji i innych warunków lokalnych.

 4. Montaż może przebiegać w kilku etapach.

 5. Części instalacji fotowoltaicznej mogą zostać dostarczone do Klienta przed rozpoczęciem montażu. Z chwilą ich dostawy, Klient przejmuje odpowiedzialność za ich utratę lub zniszczenie.

W TRAKCIE MONTAŻU

Dostęp do nieruchomości Klienta

 1. Klient zapewni, by Otovo i jej partnerzy instalacyjni (w tym, elektrycy i inni podwykonawcy) uzyskali swobodny dostęp do nieruchomości Klienta w celu przeprowadzenia montażu instalacji fotowoltaicznej.

 2. Otovo i jej partnerzy instalacyjni muszą uzyskać swobodny dostęp do instalacji wodociągowej, elektrycznej i sanitarnej w celu przeprowadzenia montażu instalacji fotowoltaicznej.

 3. Klient usunie wszelkie usuwalne przeszkody i zapewni odśnieżenie posesji i podejmie podobne działania niezbędne do uzyskania dostępu do nieruchomości i przeprowadzenia montażu.

 4. Nie powinno być żadnych przeszkód ograniczających lub utrudniających łatwy dostęp na dach, takich jak pergole, ogrody zimowe itp.

 5. Klient ponosi wszystkie podwyższone koszty wynikające z ograniczeń w dostępie do nieruchomości Klienta, energii elektrycznej lub wody, którymi to kosztami Klient zostanie w pełni obciążony.

Brak przeszkód

 1. Klient zapewni, by żadni goście, członkowie rodziny ani zwierzęta nie przeszkadzały instalatorom i nie blokowały dostępu do miejsc, w których odbywa się montaż.

 2. Żadna część robót lub instalacji nie może być wykonywana przez Klienta ani wykonawców, których Klient zaangażuje samodzielnie bez uprzedniej pisemnej zgody Otovo lub jej partnerów instalacyjnych

 3. Otovo nie oferuje Klientowi żadnego wynagrodzenia ani rabatów z tytułu jakichkolwiek robót, które Klient wykona lub zleci samodzielnie. Nieautoryzowane prace mogą spowodować utratę gwarancji związanych z instalacją fotowoltaiczną.

Zmiany i konfiguracja

 1. Zmiany wielkości (np. liczby paneli) i konfiguracji (np. rodzaju paneli, optymalizatorów, falownika) mogą nastąpić, jeśli szczególne warunki występujące na dachu wymagają zmniejszenia powierzchni pokrytej panelami fotowoltaicznymi, zwłaszcza związane z regulacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

 2. Zmiany w materiałach i wyposażeniu planowanym do instalacji mogą nastąpić, jeśli jest to konieczne aby uwzględnić uwarunkowania na miejscu instalacji.

 3. Celem Otovo jest zidentyfikowanie wszelkich potrzeb w zakresie zmian przed rozpoczęciem montażu instalacji fotowoltaicznej. Klient zostanie zawiadomiony o takich zmianach.

PO MONTAŻU

Dostawa i uruchomienie

 1. Przez „Dostawę” instalacji fotowoltaicznej należy rozumieć prawidłowy i funkcjonalny montaż oraz sprawdzenie wszystkich urządzeń. Otovo może przedłożyć do zatwierdzenia protokół dostawy.

 2. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie zasilania instalacji elektrycznej w lokalu w momencie Dostawy.

 3. Klient poinformuje Otovo tak szybko, jak to możliwe i bez zbędnych opóźnień o odmowie odbioru instalacji fotowoltaicznej przez Klienta. Klient jest zobowiązany do poinformowania Otovo o przyczynach odmowy.

 4. Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej i rozpoczęcie produkcji energii następuje po uzyskaniu zgody operatora lokalnej sieci energetycznej – trwa to zwykle do 30 dni od złożenia wniosku przyłączeniowego.

 5. Niektórzy operatorzy sieci wymagają wymiany licznika energii elektrycznej Klienta przed uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej. Operator sieci ponosi wyłączną odpowiedzialność za taką wymianę, a Otovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w rozpoczęciu produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej spowodowane wymianą licznika energii elektrycznej przez operatora sieci.

 6. Otovo lub partner instalacyjny Otovo udzieli pomocy przy uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej po Dostawie.

 7. Otovo dostarczy Klientowi dokumentację instalacji fotowoltaicznej. Dokumentacja będzie dostarczona w formie elektronicznej i będzie zawierać kartę katalogową produktu, instrukcje obsługi, protokół montażowy oraz dokumentację przeciwpożarową (jeżeli jest wymagana dla danej mocy instalacji).

Faktury i płatność

 1. Płatność Ceny następuje w ratach wskazanych w Umowie. Z uwagi na wartość i indywidualny charakter instalacji fotowoltaicznej, Klient zobowiązany jest do dokonania przedpłaty przed rozpoczęciem montażu zgodnie z Umową.

 2. O ile umowa lub przepisy prawa nie stanowią inaczej, Otovo prześle Klientowi ostateczną fakturę po Dostawie instalacji fotowoltaicznej. Klient ureguluje pozostałą część płatności przelewem bankowym w ciągu 3 dni od daty otrzymania faktury. W przypadku nieterminowej płatności, Klient zapłaci odsetki za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi opóźnień w płatności.

 3. Szczegółowy harmonogram płatności Klienta wskazany jest w umowie.

Dane i monitorowanie

 1. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do Internetu wymaga, aby Klient miał dostęp do sieci Wi-Fi w miejscu zainstalowania falownika oraz aby udostępnił nazwę sieci Wi-Fi i hasła instalatorowi podczas montażu.

 2. W przypadkach, gdy Wi-Fi nie jest dostępna lub jakość sygnału nie jest wystarczająca, Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie i doprowadzenie połączenia internetowego do miejsca montażu inwertera.

 3. Obowiązkiem Klienta jest zapewnienie działającego połączenia internetowego oraz skonfigurowanie falownika(-ów) przy użyciu prawidłowego hasła. Otovo lub partnerzy instalacyjni Otovo nie są odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem internetowym

 4. Otovo udzieli Klientowi pomocy przy zarejestrowaniu instalacji fotowoltaicznej na portalu internetowym producenta falowników. Gromadzenie, przechowywanie i korzystanie z danych na portalu producenta podlega warunkom określonym przez danego producenta i jest przedmiotem uzgodnień wyłącznie między producentem a Klientem. Klient jest zobowiązany wyraźnie zgłosić brak chęci zarejestrowania instalacji fotowoltaicznej na portalu internetowym producenta falownika.

 5. Otovo ma prawo do gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych produkcyjnych nie będących danymi osobowymi z instalacji fotowoltaicznej według własnego uznania.

 6. Klienci mogą korzystać z aplikacji Otovo lub strony Moje Otovo, jeśli są one dostępne, aby przejrzeć dane produkcyjne z instalacji fotowoltaicznej. Dostępność danych w aplikacji Otovo lub na stronie Moje Otovo wymaga działającego połączenia internetowego oraz skonfigurowania instalacji fotowoltaicznej na portalu producenta falownika zgodnie z podanymi specyfikacjami. Otovo nie gwarantuje działającej w sposób ciągły integracji danych z portalem falownika. Klient rozumie, że integracja danych, aplikacja Otovo i strona Moje Otovo może ulec zmianie lub wyłączeniu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

 7. W celu monitorowania i serwisowania instalacji fotowoltaicznej Otovo ma prawo do dostępu i przetwarzania danych dostępnych na portalu internetowych producenta falownika.

 8. Projekty sprzedawane z optymalizatorami nie obejmują monitorowania wydajności na poziomie panelu.

Warunki instalacji

 1. Wielkość inwertera została odpowiednio dobrana na podstawie ogólnie przyjętych standardów rynkowych względem wielkości współczynnika sumarycznej mocy modułów DC do mocy wyjściowej inwertera AC.

 2. Podane rozmiary i moc systemu dotyczy nominalnej mocy wyjściowej prądu stałego z paneli fotowoltaicznych.

 3. instalator w ramach projektu określi optymalny falownik dla projektu. Ponieważ większość falowników jest bardziej wydajna przy ich wysokim obciążeniu, w wielu przypadkach falownik zostanie zwymiarowany z mocą nieco mniejszą niż nominalna moc prądu stałego wszystkich połączonych paneli fotowoltaicznych. Ma to na celu zoptymalizowanie rocznej produkcji energii systemu i może skutkować zmniejszeniem szczytowej mocy wyjściowej z instalacji fotowoltaicznej w dni szczególnie słoneczne.

 4. instalacja fotowoltaiczna może emitować dźwięk wynikający z pracy wentylatorów chłodzących lub elementów przełączających w falownikach fotowoltaicznych.

Sprzedaż nadwyżek mocy

Klient jest właścicielem energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną. Otovo nie odpowiada za sprzedaż nadwyżek mocy.

Marketing i media społecznościowe

Klient może wyrazić zgodę na wykorzystywania przez Otovo zdjęć nieruchomości Klienta, instalacji fotowoltaicznej i procesu montażu w działalności marketingowej, w tym w mediach społecznościowych. Zdjęcia, które będą wykorzystywane przez Otovo, muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez Klienta.

GWARANCJE

Gwarancja na montaż

 1. Zabezpieczając gwarancje udzielane przez producenta paneli fotowoltaicznych lub falownika, Otovo udziela 10-letniej gwarancji na montaż, panele, falowniki, zestawy montażowe i kable użyte podczas montażu.

 2. Wszelkie szkody spowodowane przez Otovo lub partnerów instalacyjnych Otovo w okresie gwarancyjnym zostaną naprawione lub objęte odszkodowaniem zgodnie z niniejszymi Warunkami

 3. Klient jest odpowiedzialny za jak najszybsze powiadomienie Otovo o wszelkich oraz za dołożenie wszelkich starań, aby zminimalizować skutki uszkodzeń.

 4. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie Dostawy instalacji fotowoltaicznej.

 5. Wszelkie prace wykonywane przez Klienta lub stronę trzecią, które kolidują z pracami wykonywanymi przez Otovo lub partnera instalacyjnego Otovo w okresie gwarancji na montaż, skutkują utratą gwarancji.

Gwarancja na produkt

 1. Zabezpieczając gwarancje i rękojmie udzielane przez producenta paneli fotowoltaicznych lub falownika, Otovo udziela 10-letniej gwarancji na montaż, panele, falowniki, zestawy montażowe i kable użyte podczas montażu.

 2. W okresie gwarancji na produkt, Otovo gwarantuje, że wyżej wymienione produkty będą funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem i będą wolne od wszelkich wad produkcyjnych.

 3. Wszelkie produkty wadliwe lub nieprawidłowo działające zostaną wymienione lub naprawione w okresie gwarancyjnym według wyłącznego uznania Otovo.

 4. Gwarancja na produkt udzielona przez Otovo obejmuje bezpośrednie i niezbędne koszty związane z naprawą lub wymianą produktu wadliwego.

 5. Klient odpowiada za wszelkie bezpośrednie koszty poniesione przez Otovo w przypadku niesłusznego roszczenia gwarancyjnego wniesionego przez Klienta.

 6. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie Dostawy instalacji fotowoltaicznej.

 7. Wszelkie prace lub ingerencje dokonywane w instalację fotowoltaiczną przez Klienta lub stronę trzecią w okresie gwarancji skutkują utratą gwarancji.

 8. Wszelkie gwarancje na produkt udzielone bezpośrednio przez producenta są przedmiotem uzgodnień między Klientem a producentem. Dla ważności gwarancji producent może wymagać dodatkowych czynności.

Gwarancje wydajności

 1. Otovo gwarantuje, że instalacja fotowoltaiczna posiada określoną nominalną moc wyjściową systemu prądu stałego, lecz nie daje żadnych gwarancji na produkcję energii, o ile wyraźnie nie określono inaczej.

 2. Szacunkowa produkcja energii podana przez Otovo opiera się na mocy systemu i dostępnych bazach danych dotyczących nasłonecznienia, danych klimatycznych i szczegółowych informacji o miejscu instalacji. Rzeczywista produkcja energii będzie się zmieniać w czasie i mogą na nią wpływać lokalne wahania pogody, zacienienie przez drzewa, sąsiednie budynki lub elementy konstrukcyjne. Szacunki nie uwzględniają żadnego zacienienia spowodowanego elementami budynku, pobliskimi budynkami, zadrzewieniem itp.

 3. Wszystkie produkty są podatne na zużycie, co z czasem może skutkować zmniejszeniem wydajności energetycznej i produkcji. Należy spodziewać się zmniejszenia produkcji energii spowodowanego normalnym zużyciem lub zużyciem wynikającym z danych dotyczących maksymalnego zużycia podanych przez producenta.

 4. Wszelkie gwarancje na produkcję udzielone bezpośrednio przez producenta są przedmiotem uzgodnień między Klientem a producentem. Należy pamiętać, że takie gwarancje na produkcję mogą wymagać od Klienta rejestracji produktów zgodnie z procedurami producenta.

USZKODZENIA I ODSZKODOWANIA

Uszkodzenia

Uszkodzenie nieruchomości Klienta

 1. Otovo zobowiązuje się do należytej dbałości o nieruchomość i ogólne mienie Klienta podczas montażu instalacji fotowoltaicznej. Otovo zobowiązuje się do zrekompensowania szkód spowodowanych zaniedbaniem ze strony Otovo lub partnerów instalacyjnych Otovo.

 2. Dopuszcza się wystąpienie pęknięć dachówek, wgnieceń lub rys w pokryciach dachowych, niewielkiego oddziaływania normalnych prac montażowych na nieruchomość Klienta, otworów na kratownice wynikających z użycia gwoździ lub wkrętów i/lub zmian właściwości dachu w zakresie odprowadzania wody lub śniegu. Klient powinien poinformować Otovo, jeśli nie posiada zapasowych dachówek. Otovo zobowiązuje się do ich wymiany. Otovo zobowiązuje się do pozostawienia dachu w niepogorszonym stanie.

 3. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego usuwania śniegu.

Naprawa uszkodzeń

 1. Uszkodzenia lub usterki spowodowane przez Otovo lub partnerów instalacyjnych, za których Otovo jest odpowiedzialna zostaną naprawione przez Otovo.

 2. Klient jest odpowiedzialny za jak najszybsze powiadomienie Otovo w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub usterek.

 3. Otovo zobowiązuje się do naprawy lub wymiany wadliwego sprzętu lub uszkodzeń powstałych podczas montażu tak szybko, jak to możliwe i w stosownym terminie od powiadomienia Otovo przez Klienta.

Utrata produkcji

Utrata produkcji może wystąpić w przypadku przestoju lub nieprawidłowego działania instalacji fotowoltaicznej lub w przypadku przerw w dostawie prądu lub usterek sieci. Otovo nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu pokrycia jakichkolwiek strat Klienta w produkcji powstałych z przyczyn leżących poza kontrolą Otovo, w tym usterek spowodowanych przez sieć publiczną lub lokalną.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Instalacja fotowoltaiczna nie jest głównym źródłem energii elektrycznej Klienta. Tym samym, Otovo nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane bezpośrednio lub pośrednio przerwami w dostawie prądu. W przypadku braku zasilania sieciowego, instalację fotowoltaiczną nie będzie działała.

 2. Wszelkie roboty przy instalacji fotowoltaicznej powinny być wykonywane przez upoważniony personel. W związku z tym Otovo nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w wyniku, między innymi, napraw i konserwacji wykonanych przez nieupoważniony personel.

ROZWIĄZANIE UMOWY I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Rozwiązanie Umowy

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy przez Klienta

 1. Klient może odstąpić od umowy bez żadnych kosztów w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, chyba że za zgodą Klienta, dostawa elementów instalacji fotowoltaicznej lub montaż instalacji rozpocznie się przed upływem 14-dniowego okresu na odstąpienie od umowy. W wyniku odstąpienia, umowę uważa się za nieistniejącą od początku, a Otovo zwróci wszystkie dokonane przez Klienta płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Otovo zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami o ile pomimo odstąpienia, takie koszty zostały poniesione na wyraźne żądanie Klienta, takie jak na przykład wizyta w miejscu montażu.

 2. Jeśli Klient życzy sobie, aby dostawa lub instalacja została rozpoczęta przed upływem 14 dniowego okresu na odstąpienie od umowy, powinien on przekazać Otovo wyraźne żądanie tego dotyczące. Jeśli instalacja rozpocznie się przed upływem 14 dniowego terminu odstąpienia od umowy, Klient wyrazi zgodę na utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy przez Otovo

 1. Otovo może odstąpić od Umowy bez żadnych kosztów po stronie Otovo, jeśli Klient w ciągu 30 dni od podpisania Umowy nie dostarczy Otovo lub partnerom instalacyjnym Otovo informacji niezbędnych do przeprowadzenia montażu. Klient otrzyma przypomnienie o konieczności dostarczenia informacji i prawie do odstąpienia przez Otovo.

 2. Otovo może odstąpić albo wypowiedzieć Umowę bez żadnych kosztów po stronie Otovo, jeśli instalacja nie może zostać zrealizowana z przyczyn leżących poza kontrolą Otovo, takich jak brak zgody organów administracji, brak zgody właściciela budynku, zmiana przepisów, ograniczenia wynikające z przepisów o higienie i bezpieczeństwie.

 3. Otovo może odstąpić albo wypowiedzieć Umowę bez żadnych kosztów po stronie Otovo, jeśli instalacja nie może zostać wykonana w odpowiednim terminie z powodu opóźnień spowodowanych przez Klienta lub stron trzecich zaangażowane przez Klienta - np. brak gotowości budynku, brak energii elektrycznej lub z podobnych przyczyn.

 4. Otovo może odstąpić albo wypowiedzieć Umowę bez żadnych kosztów po stronie Otovo z powodu przekazania przez Klienta nieprawdziwych, błędnych lub wprowadzających w błąd informacji Otovo, lub partnerom instalacyjnym Otovo, które to informacje uniemożliwiają prawidłową instalację zgodnie z warunkami przekazanymi Klientowi. Klient pokryje udokumentowane koszty wykonanych prac, które zostały zakończone lub których nie można cofnąć.

 5. Prawo odstąpienia od Umowy może zostać wykonane w terminie 14 dni od zdarzenia będącego podstawą do skorzystania z prawa odstąpienia, chyba, że Umowa lub Warunki stanowią inaczej.


Rozstrzyganie sporów

Spory między Klientem a Otovo powinny być rozstrzygane polubownie. Jeżeli nie jest to możliwe, każda ze stron może wnieść spór do sądu powszechnego.

Moja strona
Blog Otovo
Polityka prywatnościWarunki współpracyWarunki leasingu

© Otovo Sp. z o.o. 2022